فرهنگ
و
هـنر

Home شعر و داستان طــنز   

 

Home
هدف و نشانی
شماره های قبلی
سیاست و اندیشه
فرهنگ وهنر
کتا بخانه
تالار اندیشه

بحثی در مورد مثنوی

مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

جنبش ادبیات نو افغانستان

نقاشــی

 

به قربانیان فاجعه قرن

 

 

زندگی: تصویر آدمهاست

دستگیر نایل

 

هزار حرف گره خورده در دل

 

  حریم عشق

فصل بي ستاره

  زینت نور

كمرنگ ترين

نادیا انجمن

  دوباره

انجیلا پگاهی

شعر و داستان

نگاه

 

 

حافظه فرهنگی

حافظه فرهنگی يک ملت توسط نوشته های تاريخی، آثار معماری ، مجسمه ها، سکه ها ی قديمی، تصوير ، آداب و رسوم و حتی شکل های مختلف پرستش های دینی از يک نسل به نسل ديگر منتقل می گردد و در رابطه مستقیم قرار دارد با تعليم و تربيتی که توسط نهاد های فرهنگی هدايت ، به شهروندان آموزش داده و ياد آوری می شوند. هويت ملی يک ملت را حافظه فرهنگی اش تعیین می کند. و اما يک حافظه دستجمعی نيز وجود دارد که مقوله ای سياسيی است و با قصد و نظر از سوی حکمرانان بصورت گزينشی و مبنی بر انتخاب عقیدتی تبليغ و تعليم داده ميشود. حافظه دستجمی شرائط سياسی  ثابت ، پايدار و در خدمت برندگان تاريخ  است.خصلت اساسی این نوع حافظه مهم نمودن تک حادثه های تاریخی ( شکست و یا پیروزی) و نا دیده گرفتن کلیت تاریخ با قصد تحت تاثیر قرار دادن و بی اهمیت کردن حافظه فرهنگی يک ملت می باشد. فقط یک حادثه تاریخی  و به خاطر سپردن هميشگی آن در حافظه ها می تواند عمل کرد و آینده یک ملت را رقم بزند. اگر حافظه فرهنگی، همانطور که وآژه آن بیان میکند، در حافظه فرهنگیان یک ملت باقی می ماند، حافظ دستجمعی تبدیل بیک حافظه پابرجا و طویل مدت تاریخی می گردد و ذهن کل جامعه را در بر میگیرد. حافظه دستجمعی در کشور های که موزه های تاريخی ،آثار باستانی مورد توجه شهروندان نيستند ،نهاد های تاريخ نويسی فعال وجود ندارند  و یا از طرف دولت پشتيبانی نمی شوند جای حافظه فرهنگی را می گيرد و هويت ملی در اين کشور ها بدست فراموشی سپرده و يا کم رنگ تر می شود.

 
 

 

 

آیا  باید در واژه ای تفاوت، "ت" را غلیظ تلفظ نمایم ویا...

در کشور ما عده ای آنچه را که نمیدانند، نامفهوم میخوانند و آنچه را که نمی توانند ، ناممکن میدانند. به این معنی که از نابالغی های سر کوفته ، فاصله بین فهمیدن و توانستن را مخدوش می ســازند 

 

مژده به دوستداران کتاب و موسیقی

فرهنگ الکترونیک

 انگلیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

بیان عشق و حماسه

 

 
 
   
 

گفت و شنود با وحید قاسمی

 

كودك و خداوند

خو ا جه عبد ا لله ا نصا ری

برسی  سه پیشنهاد در شیوه نگارش خط فارسی  

 

انسان محوری فلسفی خیام

ف.عرفانی

من ، خدا و شیطان

 

 نیچه ، حقیقت، هنر و زندگی

 

 
 

مافیای سکس،امریکا را ویران میکند

سیز، سبزه و سبزینه

  میزبانی مهمان

 

بايد سكوت كني ! ....

خاموشــی ليلا صــراحت روشــنی

            

واصف باختری

 

کوچکتــرین

 

داستان کوتاه

 

 داکتر اکرم عثمان

از سایت فردا

 

 

 

 

سیاه مثل دل من

           

 

 

 

مجسمه های می گريند

 

ياد بود از مجسمه های بودا

 

 

فـــريد ســـياوش

 

 

 

خزف و کــهر

رازق فانی

 

 

 

القاعده والفایده

طنزی از

فـــريد سياوش

 

 

 

 

چرا " رفیق" باید کف پایی بخورد!؟

 

آشنایی و آموزش دبیره اوستایی

ادب و فرهنگ

 

dic.CAB

 

 

Home | هدف و نشانی | شماره های قبلی | سیاست و اندیشه | فرهنگ وهنر | کتا بخانه | تالار اندیشه