زندگی

 

سیاه مثل دل من

         

س مثل سایه

س مثل ســـرد

س مثل ســر گشته

س مثل ســوخــته

ســوختـــــــه مثل دل من

س مثل سیب

س مثل ســـــــبز

س مثل ســــــــرخ

س مثل ســــــــــــــیاه

ســـــــــیاه مثــــل دل من

برگشت

زندگی       فرهنگ و هـنر