کتـابخانه

Home
هدف و نشانی
شماره های قبلی
سیاست و اندیشه
فرهنگ وهنر
کتا بخانه
تالار اندیشه

 

لینک کتابخانه های دیگر در ساحه انترنیت

کتابهای رایگان فارسی

کتابجانه دل آباد

کتابخانه دیجیتال افغان
کتابخانه رضا قاسمی
کتابخانه علوم رایانه
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه بانی تک
کتابخانه گلشن
کتابخانه افغان
کتابخانه غدیر
کتابخانه پارس
کتابخانه داتیس
کتابخانه آشیان
کتابخانه ایرمس
کتابخانه سهراب
کتابخانه خوابگرد
کتابخانه آوای آزاد
کتابخانه ایران ساره
 

 

 

قرانکریم با ترجمه

افغانستان
شكست روس-محمد يوسف

خاموش مجاهد-محمد يوسف

قانون اساسي افغانستان-زمان محمد ظاهر شاه 1343

قانون اساسي جديد افغانستان (متن كامل )مصوب 1382

يك نگاه به افغانستان


تـاریخ

ویل دورانت

محمد طبری

نظم ونثر

قرآن منظوم
الهي نامه -عطار نيشابوري

كليات سعدي

ديوان اشعار پروين اعتصامي

پنج گنج (خمسه)نظامي گنجوي

مثنوي معنوي-مولانا جلال الدين رومي

ديوان حافظ

شاهنامه فردوسي

ديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير

رباعيات ابو سعيد ابوالخير
ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
ديوان اشعار انوري
ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
عارف نامه ايرج ميرزا
ديوان اشعار بابا طاهر
بابا طاهر عريان
ديوان اشعار پروين اعتصامي
ديوان اشعار جامي
ديوان اشعار حافظ
حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو

ديوان اشعار خيام

بوف كور صادق هدايت

سفرنامه ناصرخسرو

كليله ودمنه

مجموعه داستانهاي چخوف

یک شاخه  شب بو

دوازده داستان کوتاه  از

عباس صحرائی


صحت

بروسلوز(تب مالت)

قانون در طب-ابن سينا

خزانه سوالات بيماريهاي عفوني

بيماريهاي عفوني دوران بارداري(آلبوم اسلايد)
كتب پزشكي فارسي زكرياي رازي
اپيدميولوژي وكنترل بيماريها

زرتشتي
گاتها(سرودهاي پاك زرتشت)

انسان كامل - مطهـری

صراطهاي مستقيم دكتر عبدالكريم سروش

از ديكتاتوري به دموكراسي-جين شارپ موسسه آلبرت انيشتين
 


كتاب هاي ماركسيستي


آرشيف كارل ماركس وفردريك انگلس :    

نقد فلسفه حق هگل (ماركس
نقد فلسفه هگل
نقد فلسفه هگل (كارل ماركس
نقد فلسفه هگل مقدمه انگلس بر مبارزه طبقاتي فرانسه وكار الينه شده اثر كارل ماركس (ماركس وانگلس

نقد اقتصاد سياسي 1(كارل ماركس
نقد اقتصاد سياسي 2(كارل ماركس
نقد اقتصاد سياسي 3(كارل ماركس

در باره مساله يهود(ماركس
در باره مساله يهود (كارل ماركس

درباره فعاليت سياسي طبقه كارگر وملي كردن زمين
در باره فعاليت سياسي طبقه كارگر ؛ملي كردن زمين ؛انقلاب آينده ايتاليا و حزب سوسياليست (ماركس وانگلس

تزهايي درباره فوئر باخ(ماركس

فقر فلسفه
يا
فقر فلسفه 1(ماركس
فقر فلسفه2(ماركس
يا
فقر فلسفه1 (ماركس
فقر فلسفه 2(ماركس
بيانيه كمونيست (ماركس وانگلس
يا
مانيفست حزب كمونيست
يا
مانيفست حزب كمونيست 1(كارل ماركس
مانيفست حزب كمونيست 2(كارل ماركس
يا
مانيفست حزب كمونيست-ماركس وانگلس
بخش اول
بخش دوم
يا
بيانيه كمونيست(كارل ماركس وفردريش انگلس)
يا
مانيفست حزب كمونيست-ماركس و انگلس

مبارزه طبقاتي درفرانسه
يا
مبارزه طبقاتي در فرانسه1(ماركس
مبارزه طبقاتي در فرانسه2(ماركس
يا
مبارزه طبقاتي فرانسه 1848تا1850(ماركس)1
مبارزه طبقاتي فرانسه 1848تا1850(ماركس)2

انقلاب وضدانقلاب در آلمان(انگلس
گروندريسه 1(ماركس
گروندريسه مباني نقد اقتصاد سياسي(كارل ماركس
نقد اقتصاد سياسي(ماركس
نقد اقتصاد سياسي

سرمايه 1(ماركس
يا
كاپيتال
يا
سرمايه (كاپيتال)جلد اول (ماركس

سوسياليسم قضايي (ماركس وكائوتسكي
بي اعتنايي به سياست (ماركس
يا
بي اعتنايي به سياست (كارل ماركس
يا
بي اعتنايي به سياست
يا
بي اعتنايي به سياست(كارل ماركس)


نقد برنامه گوتا(ماركس
يا
نقد برنامه گوتا
همان كتاب در دو قسمت
نقد برنامه گوتا پيشگفتار ويازده نامه از انگلس ويادداشتهاي لنين 1(ماركس
نقد برنامه گوتا پيشگفتار ويازده نامه از انگلس ويادداشتهاي لنين2(ماركس


نقشي كه توسط كار در گذار ازميمون به انسان ايفا شد(انگلس
آنتي دورينگ
يا
آنتي دورينگ فردريش انگلس(با فرمت ورد وحجم كم )
يا
آنتي دورينگ-انگلس
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
همان كتاب در شكل پنج قسمتي
آنتي دورينگ (توضيح ناشر
آنتي دورينگ 1
آنتي دورينگ 2
آنتي دورينگ 3
آنتي دورينگ 4
آنتي دورينگ 5
يا
آنتي دورينگ-فردريش انگلس
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجممنشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت -انگلس
قسمت اول
قسمت دوم
يا
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت
يا
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)1
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)2
منشا خانواده مالكيت خصوصي ودولت (انگلس)3


لودويگ فويرباخ وپايان فلسفه كلاسيك آلمان(انگلس
يا
فوئر باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلمان
يا
لودويگ فوئر باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلماني

يا
لودويگ فوير باخ وپايان فلسفه كلاسيك آلماني - فردريك انگلس


دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي
يا
دو رساله درباره ماترياليسم تاريخي - انگلس

اتحاديه هاي كارگري وسه مقاله ديگر
و
اتحاديه هاي كارگري - فردريش انگلس

ماركس وروزنامه راين جديد
يا
ماركس وروزنامه راين جديد - فردريك انگلس

اسنادانترناسيونال اول
يا
اسناد انتر ناسيونال اول (ماركس وانگلس
يا
اسناد انتر ناسيونال اول(ماركس انگلس

اصول كمونيسم
يا
اصول كمونيسم - فردريك انگلس
يا
اصول كمونيسم - فردريش انگلس


مباحث اساسنامه (ماركس وانگلس )1

مباحث اساسنامه (ماركس وانگلس )2
يا
بولتن ((اساسنامه ومنابع ))مربوط به مباحث اساسنامه دوره ماركس/انگلس 1
بولتن ((اساسنامه ومنابع ))مربوط به مباحث اساسنامه دوره ماركس/انگلس2

ايدئولژي آلماني - كارل ماركس
نظام مزدي (فردريش انگلس
روز مزد عادلانه در برابر كار عادلانه - فردريش انگلس
اتحاديه كمونيست ها - ماركس انگلس
جنبش كارگري آمريكا- فردريش انگلس
مصاحبه با تاريخ گفتگو با ماركس
قسمت اول
قسمت دوم

اتحاديه كارگري وسه مقاله ديگر- فردريش انگلس


آرشيف لنين:


كارل ماركس نوشته لنين-ترجمه جوانشير

اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب
يا
اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب 1 (لنين
اعتلاي انقلابي ومرحله انقلاب2(لنين

اعتلاي انقلاب ومرحله انقلاب(لنين
يا
اتحاديه كمونيستها ماركس وانگلس وجنبش كارگري

درباره اعتصاب (لنين
يا
درباره اعتصاب
يا
درباره اعتصاب لنين

درباره شعارهاي كشورهاي متحد اروپا
يا
در باره شعار كشورهاي متحده اروپا (لنين


درباره ماركس وماركسيسم
يا
در باره ماركس وماركسيسم (لنين
يا
درباره ماركس وماركسيسم-لنين
درباره جريمه (لنين
يا
در باره جريمه (لنين
درباره تحريم (لنين

در باره ماليات جنسي (لنين
يا
درباره ماليات جنسيدو تاكتيك سوسيال دموكراسي درانقلاب دموكراتيك
يا
دو تاكتيك سوسيال دموكراسي
يا

(دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك 1(لنين

دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك2(لنين

دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك3(لنين

دوتاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك4(لنين
دو تاكتيك سوسيال دموكراسي در انقلاب دموكراتيك5(لنين

دموكراسي كارگري ودموكراسي بورژوايي
يا
دموكراسي كارگري دموكراسي بورژوايي
يا
دموكراسي كارگري و بورژوازي (لنين
يا
دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوايی - جلد 8 کليات آثار لنين، تکثير از حجت برزگر

دولت وانقلاب-متن كامل
يا
دولت وانقلاب 1(لنين
دولت وانقلاب 2(لنين
دولت وانقلاب 3(لنين
دولت وانقلاب 4(لنين
دولت وانقلاب5(لنين
دولت وانقلاب6(لنين
يا
دولت وانقلاب بخش چهارم لنين
دولت وانقلاب بخش پنجم لنين
دولت وانقلاب بخش ششملنين
دولت وانقلاب-لنين
1
2
3
4
5
6
7

جنبش اعتصابي وحقوق ها لنين
يا
جنبش اعتصابي وحقوق ها
يك سيستم علمي عرق ريختن
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
يا
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش
يا
حق ملل در تعيين حق سرنوشت خويش (ولاديمير ايليچ لنين


انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد
يا
انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد
يا
انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد 1(لنين
انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد2(لنين
انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد3(لنين
يا
انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد(لنين


سخنراني درباره برنامه حزب
يا
سخنراني درباره برنامه حزب
يا
سخنراني درباره برنامه حزب در كنگره هشتم حزب كمونيست روسيه (لنين

سوسياليسم ومذهب (لنين
يا
سوسياليسم ومذهب (لنين


طرح اجمالي برنامه حزب كمونيست روسيه
يا
طرح اجمالي برنامه حزب كمونيسم
يا
طرح اجمالي برنامه حزب كمونيست روسيه (لنين


كاريكاتوري ازماركسيسم(اكونوميسم امپرياليستي
يا
كاريكاتوري از ماركسيسم ودرباره اكونوميسم امپرياليستي (لنين


درسهاي قيام مسكو در باره تحريم (لنين
مساله ملي ومستعمراتي (لنين
مبارزه درراه ايجاد حزب طبقه كارگر روسيه(لنين
نامه هاي لنين به ماكسيم گوركي
نامه هايي از دور(نامه نخست)-لنين
دوران ارتجاع استوليپيني-ولاديمير ايليچ لنين
دوران تدارك وانجام انقلاب سوسياليستي اكتبر-ولاديمير ايليچ لنين

آرشيف تروتسكي :


نتايج وچشم اندازها(لئون تروتسكي)
پيكار بابي فرهنگي
كمونيسم وسنديكاليسم
آزمايش ((روزولت))و((كنترل كارگري
بيانيه كمونيست درعصر حاضر

اخلاق آنها واخلاق ما
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
يا
ا
خلاق آنها واخلاق ما (لئون تروتسكي)

برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي
يا
برنامه انتقالي براي انقلاب سوسياليستي(لئون تروتسكي)
سنديكاليسم
استالينيزم وبلشويزم(لئون تروتسكي)

آرشيف روزا لوگزامبورگ :


منشا هاي روز (اول ماه )مه چه هستند؟
حق راي زنان ومبارزه طبقاتي
جامعه اسپارتاكوس چه مي خواهد؟
برنامه وموقعيت سياسي ما
اقتصاد چيست؟
يا
اقتصاد چيست (رزا لوگزامبورگ
انقلاب روسيه (رزا لوگزامبورگ
مسائل تشكيلاتي سوسيال دموكراسي روسيه(رزا لوگزامبورگ

رفرم يا انقلاب
بخش اول
بخش دوم


آرشيف آوتيس سلطانزاده :

اسلام وپان اسلاميزم
يا
اسلام و پان اسلاميزم- آوتيس سلطانزاده

كوشش های اوليه برای تشكيل اتحاديه های كارگری در ايران _ آ. سلطانزاده
جنبش سنديكايی در ايران _ آ. سلطانزاده
پايه های اجتماعی اقتصادی سلطنت رضاشاه پهلوی- آوتيس سلطانزاده


آرشيف آنتونيو گرامشي :


كارگر كارخانه
درباره كنترل كارگري
مساله جوانان
خود به خودي ورهبري آگاهانه(آنتونيو گرامشي


آرشيف آنتوني پانه كوئك :


حزب وطبقه
نكاتي عمومي در مورد مسئله سازماندهي
سازماندهي شورائي
دموكراسي واقعي يعني چه؟


تاريخ ماركسيستي وكتب متفرقه ماركسيستي


روشنگري مالكوم ياب-ع پاشايي
ماترياليسم تاريخي-محمد رضا قرباني
ماترياليسم ديالكتيك-محمد رضا قرباني
در باره احزاب ((شورا ))وحكومت جديد
قطعنامه ها و تصميمات حزب كارگر سوسياليست دموكرات روسيه 1898تا 1917جلد اول
قطعنامه ها و تصميمات حزب كارگر سوسياليست دموكرات روسيه 1898تا 1917جلددوم
سوسياليسم سياست ومدنيت (ناصر پايدار
فراخوان سازمانيابي تشكل مستقل كارگري و اتحاد عمل تشكلهاي انقلابي(حجت برزگر
تئوري شناخت از نظر ماركس (دنيس كولن
ماده گرايي مكانيكي (موريس كورنفورت
يا
ماده گرايي مكانيكي-موريس كورن فورت

ماترياليسم تاريخي-محمد رضا قرباني
اساسنامه سازمان سراسری فارغ التحصيلان سوئد
آشنايي با هري بوريورمن؛فعال كارگري ومحقق-مجيد تمجيدي
اساسنامه اتحاديه معلمان سوئد
يك درك پايه أي از حزب كمونيست چين-اداره انتشارات خلق شانگهاي 1974
مدخلي بر علم انقلاب لني ولف
نيمي از آسمان:درباره رهايي زنان در چين-كلودي برووايل
حمله دگمارويزيونيستي عليه انديشه مائو را درهم شكنيم-حزب كمونيست انقلابي آمريكا
چين ؛ديكتاتوري پرولتاريا وپروفسور بتلهايم-حزب كمونيست انقلابي آمريكا
و مائو پنجمي بود:واپسين نبرد بزرگ مائو-ريموند لوتا
جامعه بين المللي كارگران )ويلهلم آيشهف-برگردان:فرهاد بشارت
گذشته وحال وآينده اتحاديه هاي كارگري(كارل ماركس
وضعيت مادی طبقه ی کارگر ايران _ عبدولايف
سازمان هاى زنان در جنبش كارگرى _ هريت كلى هيلز
يادداشتی چند از تاريخ پر افتخار سازمان كارگران _ جعفر پيشه وری
تاريخچه ی حزب عدالت _ جعفر پيشه وری
انسان سوسياليستي(ايزاك دويچر)
نهضت خرمديني در ايران-حميدحميد
انسان وسوسياليسم در كوبا(چه گوارا)
نهضتهاي انقلابي درآمريكاي لاتين از بوليوار تا گوارا(كوندراد دترز)
وحدت مادي عالم هستي(د.گريبانف)
حدود وامكانات عمل اتحاديه صنفي(پري آندرسون)
تزهايي درباره اخلاق كمونيستي درروابط زناشويي(كولنتاي)
آنوسي ها پاسداران دولت پنهان يهود(ج پژمان
پوريم داستاني براساس كتاب مقدس(ج پژمان
چه بايد كرد؟به بهانه 11 سپتامبر(فرزاد جاسمي
صداهايي از وراي تاريكي (اريل دورفمن
پارتيزانهاي لوآنت-خئسوس ايسكاراي
پنجابه-احسان طبري
ماركسيسم رزا لوگزامبورگ-جرج لوكاچ
اپورتونيسم وجهاني شدن سرمايه-فرزاد جاسمي
بحثي پيرامون مساله حداقل دستمزد
ماركسيسم روزا لوگزامبورگ
انقلاب ايران وسقوط پادشاهي-گفتارهاي راديو فردا
خود انگيختگي وسازمان-پل متيك
شكل كلاسيك رمان تاريخي-جرج لوكاچ
حكايت هاي آنتونيوي پير معاون فرمانده شورشي ماركوس(سخنگوي ارتش زاپاتيستي آزاديبخش ملي)-ترجمه بهرام قديمي انتشارات انديشه وپيكار
شكوه انتفاضه وتنهايي يك ملت-تراب خق شناس و حبيب ساعي-انتشارات انديشه وپيكار
كنگره بين المللي ماركس-جلد دوم با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب حق شناس و حبيب ساعي
كنگره بين المللي ماركس-جلد سوم با همكاري نشريه فرانسوي اكتوئل ماركس-تراب حق شناس و حبيب ساعي


ارنست مندل


الفباي ماركسيسم(ارنست مندل
يا
الفباي ماركسيسم(ارنست مندل)

در باره بوروكراسي(ارنست مندل)
پيرامون رابطه خود سازماندهي طبقه كارگر با حزب پيشاهنگ-ارنست مندل
سوسياليزم يا نئوليبراليسم-ارنست مندل

كتاب هاي سياسي ديگر

يادداشتهاي روزانه جنگ از بغداد(استفان كلوس
اساسنامه اتحاديه دانشجويان مدرسه عالي فني سوئد
اساسنامه 2001 سازمان كشوري كارگران سوئد
اساسنامه سازمان سراسري كارمندان سوئد
اساسنامه اتحاديه كارمندان بخش دولتي سوئد
برتيغه لبخند (خسرو ناقد
تاريخ عمليات سري سيا (دونالد ويلبر
تاريخ عمليات سري سيا-دونالد ويلبر-ابوالحسن بني صدر
اصول راهنماي اسلام-ابوالحسن بني صدر
در كنار پدرم مصدق (غلامحسين مصدق
صعود محمد رضا شاه به قدرت يا شكوفايي ديكتاتوري (شمس الدين امير علايي
مسائل ومشكلات اجتماعي ايالات متحده آمريكا
بررسي ريشه ها وعلل بحران مالي واقتصادي در كشورهاي شرق وجنوب شرق آسيا
دخالت هاي اقتصادي آمريكا در كشورهاي جهان سوم
حاتم بخشی کودتاگران- سند تاريخی
اسناد سازمان سيا در مورد کودتا ننگين 28 مرداد 1332
انديشه هاي طالبوف تبريزي-فريدون آدميت
اقتدار گرايان عليه حقوق بشر
سوسياليزم يا نئوليبراليسم-ارنست مندل
 

 

Home / هدف و نشانی / شماره های قبلی / سیاست و اندیشه / فرهنگ وهنر / کتا بخانه / تالار اندیشه