زندگی

    د ستگیر نا یل

                        زنده گی چیست ؟                                      

 

زنده گی روء یا ست ،

روء یای خیا ل ا نگیز و نا پیدا ؟

و یا چون قا ب تصویر یست ،

بر د یوا ر قصر مر مرین ذ هن ا نسا نها شده ا ذ ین؟

زنده گی : تصویر ا د مها ست،

بر ا یینه ء هستی

زنده گی : کا ر ا ست ، پیکا ر ا ست

د وید ن ها ، تپید نها ست

فرا زین قله ء ا سطوره ء ا نسا ن رسید نها ست

زنده گی :

جنگ ا ست ، جنگ ا ضد ا د ا ست

ا ضد ا د د رون پیکر ا نسا ن

زنده گی : صلح ا ست

 صلح د یر پا ی کره ء خا کی !

زنده گی:

چون با مدا د ا ن رو شن ا ز نور ا ست

زنده گی :

همچون شفق د ر شا مگا ها ن ، د لکش و زیبا ست

زنده گی : عشق ا ست !

عشق شور ا نگیز ونا پیدا ،

ا ر ما ن ا ست ،

ا ر ما ن عا لی ا نسا ن فر د ا ها !!