زندگی

 

یاداشت زندگی

نصب برنامه فارسی

آن عده خواننده گان گرانقدر " زندگی" که سیستم کامپیوتر شان ویندوز اکس پی( XP) یا ویندوز (2000)است و پروگرام نوشتن و خواندن زبان ها یی  راکه از راست به چپ نوشته و خوانده میشود ( فارسی-دری)، انستال نکرده اند  با خواندن برخی عنوان ها و مضامین مشکل دارند ، بدین فهم که کلمات را سر چپه می بینند. برای رفع این مشکل دوستان ما مراحل رهنمودی زیر را که به شکل مصور جهت آسانی کار شما آماده شده است اجرا نمایند:

 اشکال را بقدر دلخواه بزرگ و کوچک کرده میتوانید

 1.  کلیک کنیدStart  روی  

 با کلیک نمودن روی  استارت  صفحه زیر نمایان میشود

 

 

 1.  را انتخاب یا کلیک کنید  Cantrol Panelعنوان  

 

 1. Date, Time, Language, and Regional Options  این عنوان را انتخاب یا کلیک کنید

 

 1.  Regional and Language Options  این عنوان را انتخاب یا کلیک کنید
 1.  را  انتخاب یا کلیک نمایدLanguages حالا از قسمت بالای صفحه دکمه یا عنوان

 1. Install files for East Asian languages

 برنگ سبز در خانه  نمایان شودبالای همان  چهار ضلعی کوچک  کلیک کنید تا علامه 

   سپس  Okکنید. 

 1.  را حتمآ داخل کمپیو تر نموده یک لحظه صبر کنید  CD  Windoes XP

 متوجه میشوید که برنامه به بشکل خود کار وارد ویندوز شما میشود.

 1.  رفته در پهلوی دکمه Regional and Language Options  دوباره به صفحه

 که در کنار خانه دراز رخ قرار دارد کلیک کنید تا لست زبانها باز شود ازآن لست، فارسی را انتخاب کنید Customizeروی علامه

  کشور افغانستان یا ایران را انتخاب کنیدLocation و در قسمت

 کنیدOK

 برای اینکه بتواند تایپ فارسی (دری) کنید مراحل بعدی را اجرا کنید

 1. Regional and Language Options    دوباره به این صفحه بروید

  را انتخاب کرده و بعدآ  Language از این صفحه عنوان

  را کلیک کنیدDetails

       

 1. یا اولین دکمه را  انتخاب کنید Setitings
 2.  را کلیک کنید صفحه زیر نمایان میشودAdd.. دکمه

 

 در اینجا باید زبان فارسی را انتخاب کرده و OK کنید ،همه صفحاتی باز را  OK کنید

CD XP را از کمپیوتر خارج کرده حتمآ کمپیوتر خودرا بصورت منظم خاموش کرده و دوباره روشن کنید

تشکر از حوصله شما

زندگی