زندگی

 

 

معمای ســیا هچــا لــه هــا "حل" شـــد

 


 
 
نمودار سياهچاله
سياهچاله ها همواره ذهن منجمان را مشغول داشته اند
  يکی از مشهورترين نظريه های فضايی عصر حاضر داير بر اين که هيچ چيزی قادر    به فرار از سياهچاله ها نيست توسط خالق اين نظريه نقض شده است.

 استفان هاکينگ، فيزيکدان مشهور و استاد دانشگاه کمبريج می گويد نظريه مشهور او      درباره سياهچاله ها تاکنون اشتباه بوده است.

وی در کنفرانسی با موضوع جاذبه در دابلين گفت که او در نظريه اش، داير بر اين که هرچه که به درون سياهچاله ها (black holes) سقوط کند نابود می شود، تجديد نظر کرده است.

او اکنون به اين نتيجه رسيده است که سياهچاله ها ممکن است به "اطلاعات" اجازه فرار دهند.

تحقيقات تازه او حتی ممکن است به حل "پارادوکس اطلاعات سياهچاله" که يکی از معماهای مهم فيزيک نوين است کمک کند.

او در هفدهمين "کنفرانس بين المللی نسبيت عام و جاذبه" در سالنی آکنده از مخاطبان نظريه تازه خود را در مقاله ای تحت عنوان "پارادوکس اطلاعات برای سياهچاله ها" ارائه کرد.

او که از مدت ها قبل فلج شده است از طريق دستگاه سخن ساز رايانه ای تکلم می کرد.

به اين ترتيب او نظريه سال 1975 خود را که حيرت انگيزترين پيشرفت علمی در زمينه مطالعه سياهچاله ها تلقی می شود اصلاح کرده است.

افق رويداد

سياهچاله شيئی فضايی است که اگر چيزی وارد آن شود امکان فرار از آن نخواهد داشت. مرز سياهچاله "افق رويداد" خوانده می شود. سياهچاله گاه در اثر فروپاشی ستارگان عظيم به درون خود شکل می گيرد و گفته می شود حتی نور قادر به فرار از آن نيست.

 

استفان هاکينگ
آقای هاکينگ به کمک دستگاه سخن ساز رايانه ای تکلم می کند
 

اما اکنون آقای هاکينگ به اين باور رسيده است که سفر به سياهچاله ممکن است چنانکه تاکنون تصور می شد سفری يک طرفه نباشد.

گری گيبونز، فيزيکدان و استاد دانشگاه کمبريج گفت که براساس تعريف تازه هاکينگ، افق رويداد سياهچاله ها از مرز مشخصی که کليه محتويات درونی سياهچاله را از جهان بيرون مجزا کند برخوردار نيست.

آقای گيبونز گفت: "تصور می شد که زمانی که چيزی به داخل سياهچاله سقوط کرد برای هميشه گم و ناپديد شده است و تنها اطلاعاتی که درباره سياهچاله باقی می ماند، جرم و سرعت چرخش آن است."

اما اين فرض با قوانين فيزيک کوانتوم که رفتار جهان را در کوچکترين ابعاد (اجزای اتم) توضيح می دهد متغاير است. اين قوانين حکم می کند که اطلاعات نمی تواند برای هميشه از دست برود و نابود شود.

اين که اطلاعات از دست می رود يا نه، دارای پيامدهای مهم عملی و فلسفی است.

پروفسور گيبونز گفت: "خيلی ها می خواستند باور کنند که اطلاعات می تواند از سياهچاله فرار کند، اما نمی دانستند فرار آن چگونه ممکن است."

30 سال انتظار

استفان هاکينگ برای ساليان دراز استدلال می کرد که ميدان جاذبه شديد سياهچاله ها قوانين کوانتوم را به نوعی وارونه می سازد.

او اکنون اين انديشه را کنار گذاشته است.

تعريف تازه پروفسور هاکينگ حاکيست که سياهچاله ها هرگز به طور کامل چيزهايی را که به داخل آنها می افتند نابود نمی کنند و اين اجرام تا مدت های طويل به ساطع کردن تشعشعات به جهان بيرون ادامه می دهند و در نهايت سر می گشايند و اطلاعات درون آنها آشکار می شود.

او گفت: "من برای 30 سال به اين مساله فکر کرده ام ولی حالا جواب آن را دارم."

جزئيات مطالعه تازه هاکينگ ماه آينده منتشر خواهد شد.

برگشت

دانش و فن