زندگی

UvAViN

ابلاغيه ای :

اتحاديه انجمنهای افغانهادر هلند

دررابطه به تظاهرات 24 سپتامبر2005

 

هموطنان عزيز ، خواهران وبرادران افغان مقيم هلند !

اتحاديه انجمنهای افغانها در هلند هريک شمارا بخاطر شرکت فعال در تظاهرات

مؤرخ شنبه 24 سپتامبر صميمانه دعوت مينمايد ، باشرکت تان در اين اقدامات

صدای رسای تان را در ضديت با سياست موجود پناهنده گی حکومت هلند و پاليسی های ضد بشری خانم ريتا فردونگ وزير امور پناهنده گان بگوش مردم و پارلمان هلند برسانيد .

اين مظاهره بزرگ به ابتکار و همکاری تعداد زياد سازمان ها ومؤسسات  هلندی  حامی  پناهنده ها وتشريک مساعی اتحاديه انجمنهای افغانهادرهلند براه انداخته ميشود.

شنبه 24 سپتامبر 2005  ساعت 1 بجه در ميدان مقابل پارلمان هلند دن هاخ

بشما بهتر معلوم است در جريان سالهای اخير هزاران خانواده افغان تحت عناوين مختلف از حق پناهنده گی محروم گردانيده شده اند. زنان و کودکان افغان تحت فشار و شکنجه روانی از روابط اجتماعی محروم ساخته شده اند ، جوانان و مردان مستعد به کار از رنج بيکاری و انزوای اجتماعی از محيط و مردم هلند به انواع ناراحتی ها جسمی و روان ا فسرده گی مبتلا گرديده اند ، هزاران تن افغان به بازگردانيدن اجباری تهديد و تمام حقوق اوليه شان ( نان ،

آب ، لباس ، مسکن وخدمات صحی) قطع گرديده است ، همچنان حقوق و آزادی های مدنی پايمال شده، پد رااز فرزندان و زنانرا ازشوهران شان جدا ميسازند.

اين سياست که نتيجه ارايه معلومات غرض آلود بعضی حلقات کينه توز ، گزارشهای غلط ودور از واقعيت ميباشد ، زنده گی تعداد زياد افغان ها را در اين کشور دموکراسی آزاد به مخاطره انداخته واين سرزمين را به شکنجه گاه

روانی آنان مبدل ساخته است.

خواهران و برادران هموطن !

اتحاديه انجمنهای افغانهادر هلند از شما ودر خدمت هريک شما قرار دارد ، اتحاديه در شرايط دشوار کنونی ميخواهد بنام افغان و پناهنده افغان در موضع

دفاع قاطع از حق پناهنده گی شما قرار داشته باشد ، اتحاديه ما صرف نظر از

از تعلقات و ديدگاههای شما ميخواهد بحيث يک پل ارتباط و گرهگاه دفاع از منافع حقوقی و قانونی تان  در عرصه های اجتماعی و فرهنگی ايفای خدمت کند .

در اتحاد وهمدلی دراين تظاهرات شرکت نمائيد و دِين افغانی تان را بخاطر دفاع از حق بشری هموطن تان ادأ نمائيد .

از شما احترامانه تقاضا ميشود:

 1)حين شرکت در مظاهره نظم و قانون را رعايت فرموده ، در صورت ايجاد مشکل بايکی از اعضای کميته همکار به تيلفونهای زير در تماس شويد

2) افغانها از هر شهر ومحل خودشان مسئوليت انتقال شان را بعهده خواهند داشت . اتحاديه بادريغ امکانات مالی لازم را در اختيار ندارد تا وسايل انتقال تان را فراهم سازد . بنأ به هيچ کس اجازه ندهيد تا بنام اتحاديه پول جمعآوری کند .

3) لطفا ً در محل مظاهره جای تعيين شده برای اتحاديه انجمنهای افغانها در هلند را رها ننمائيد .

 

برای مزيد معلومات ، سئوالات و همچنان در صورت ضرورت در جريان تظاهرات به تيلفونهای ذيل در تماس و حل مطلب خواهند فرمود.

06-55900346,  06-25414896,  06- 41194155, 06-10150904, 06-40848166

 

Adres : Admiraliteitslaan 952

5224 EX s-Hertogenbosch

Tel/fax: 073-6211096 Mobiel: 0610150904

Website : www.unie.8k.com

E-mail: uvavin@yahoo.com

KvK No: 091338577

Giro No: 09696943 te Naaldwijk                          

 

 

                                                      UvAViN

                         De Unie van Afghaanse                         

                                              Verenigingen in Nederland

     اتحاديه انجمن های افغانها در هلند