زندگی

 avalin ax savesh konin ke az ro shomarehaie in darsaro migam:)

   اولين قسمت آموزشی فلش ۵ 

<SMILIE><1> ArrowTool يا ابزار پيکان ((کليد روي کيبرد اين ابزار کليد ( v ) است))

 اين ابزار امکان انتخاب خطوط و شکلها و همچنين تغيير فرم آنها را به شما ميدهد بعد از انتخاب اين ابزار نشانگرموس را به روي خط يا استراک مورد نظر خود برده و بر روي آن کليک کنيد در اين حالت خط انتخاب شده و به صورت هايلايت تبذیل میشود
 اگر ميخواهيد چند خط را همزمان انتخاب کنيد کليد شيفت را نگه داريد و روي هر کدام از پاره خط هاي مورد نظر کليک کنيد
اگر پاره خط ها متصل به هم باشند با دوبار کليک کردن بر روي يکي از انها تمام پاره خط ها انتخاب ميشوند
براي انتخاب شکلهاي تو پر يا اصطلاحاً فيلد ميتونين روي شکل مورد نظر خود کليک کنيد اگر ميخواهيد چند شکل گرافيکي را با هم انتخاب کنيد ابتدا بر روي يکي از نقاط صفحه نمايش اصلي کليک کنيد و در حالي که کليد سمت چپ موس را همچنان نگه داشتيد بکشيد تا مستطيل انتخابي مورد نظر به وجود بياید بعد انتخاب ناحيه مورد نظر کليد موس را رها کنيد
زماني که شکلي را انتخاب ميکنيد علامت دو تا فِلِش دو طرفه
(+) در کنارنشانگر موس ديده ميشود که نشان دهنده آمادگي فلش براي انتقال شکل شماست که با درگ (۱) کردن ميتوانيد شکل را منتقل کنيد.
بعد انتخاب ابزار پيکان نشانگر موس را به روي نقطه اي از شکل مورد نظر خودتان ببريد در اين حالت در کنار نشانگرموس علامت ديگر اي مشاهده ميکنيند
( يا به صورت حلالي يا زاويه دار) که نوع نقطه مورد نظر را نشان ميدهد اگر نقطه مورد نظر متعلق به يک خط راست باشد به ان نقطه ، نقطه گوشه و اگر متعلق به يک منحني باشد به آن نقطه منحني ميگويم
شما ميتوانيد بدون اينکه شکل خودتانراانتخاب کنيد با درگ(
گذاشتن نشانگر موس روي محل مورد نظر و نگه داشتن کليد سمت چپ موس و کشيدن ) کردن خطوط شکل و فرم آن را تغييردهيد
اگر در حال استفاده از ابزارهاي ديگر هستيد نشانگر موس را ميتوانيد تا زماني که کليد Ctrl را نگه داشته ايد به شکل ابزار پيکان تبدیل کنید.
وقتي شکلي را انتخاب ميکنيد ۵ گزينه درقسمت پايين جعبه ابزار(
Options) فعال ميشود
<SMILIE><20>
<
Smooth> با هر بار کليک کردن روي اين گزينه منحني هاي موجود درشکل هموارتر ميشوند با تکرار اين عمل تعداد قطعات منحني موجود در شکل کم ميشود
با هر بار کليک کردن اين گزينه در نهايت خطوط منحني موجود در شکل به خطوط مستقيم تبديل ميشوند
<
Rotate> با انتخاب اين گزينه تعدادي دايره کوچک سفيد در اطراف شکل شما ظاهر ميشوند که وقتي نشانگرموس را به روي اين دايره ها ببريد به دايره جهت دار يا فِلِش دو طرفه تبديل ميشوند که نشان دهنده جهت چرخش و يا جهت تغيير محل شکل شماست با درگ کردن اين دايره ها ميتوانيد شکل خودتان را تغيير بديد يا بچرخانيد
<
Scale> با انتخاب اين گزينه تعدادي مربع کوچک سفيد در اطراف شکل شما ظاهر ميشوند و نشانگر موس به صورت يک پيکان دو طرفه بوجود میاید با درگ کردن روي اين مربع ها ميتوانيد اندازه شکل تان را تغيير بدهید.
<
Snap to Objects> (شکل آهنربايي U ) با انتخاب اين گزينه ميتوانيد عناصر موجود در صفحه را در محل مناسب و به صورت دقيق تر قرار بدهید در اين حالت اگر شکل تان را نزديک يک شکل ديگر ببريد به طرف ان شکل جذب ميشود.
پاورقي
۱=درگ کردن : کشيدن ، گذاشتن نشانگر موس روي محل مورد نظر و نگه داشتن کليد سمت چپ موس و کشيدن