زندگی

تجليل


دربند،بندقفس
درپشت حصار،حصار زندان
چگونه ميتوان؟
قدح برداشت  و
آزادي را کرد تجليل؟؟؟
انچه که انسوي ميله ها
وانسوي حصار ها است
جز خيال داشتن اش
هيچ نيست محسوس
چگونه ميتوان ؟
از ته دل خنديد و
آزادي را کرد تجليل؟؟؟
در فضاي گشتزار سو خته زندان
در غلغله و تهديد زبان خاکسترزندانبان
چگونه ميتوان ؟
چراغ برافروخت  و
آزادي را کرد تجليل؟؟؟
در چار چوبي اظطراب و وسوسه
در تحکم هراس ،ياس وترس
چگونه ميتوان ؟
پايکوبي کرد و
آزادي را کرد تجليل؟؟؟

مگر آنکه آزادي را در آغوش باز آزادي کرد تجليل

 فضل الرحیم رحیم