زندگی

 کوچی

کو چی هوای مهر تو را کس نداشته است 

یا اینکه جای پای تو  آدرس نداشته است؟ 

 بر گو به من چگونه غزل های  درد تو   

در دفتر  زمانه  مخمس  نداشته  است

 بر چشم آسمان وزمین د یده دوختم      

مثل تو کس نگاه  مقدس نداشته است

باج هزار  گونه بنامت   گرفته اند        

اما غم  عزای تو  را کس نداشته  است

  کو چی بگوی  ناله ی طفلت به وقت مرگ     

مثل  دل شکسته ام  آدرس  نداشته است    

 در باغ  عشق ، فصل نگاه امید تو            

دارم  یقین که میوه ی  نورس نداشته  است

 با نام تو به گنج  هوس  هم نفس  شده است       

 ان کس که در بساط زمان خس نداشته است

 کو چی    خدای   را که در اغوش فتنه ها       

 فکر غم  تو را کس ونا کس   ندا شته است 

  نو رالله  وثووق