زندگی

 طنز                                                                 

 حال هر كسى كه نميداند ، بايد خود را بفهماند !

  

   ظهور افغان 

با توجه به وعده هاى كمپاينى واينكه كانديدان زياده تر از رييس جمهور صلاحيت دارند ، چون روسای جمهوری مانند ده دوازده سال اخير وقتی رئیس جمهور می شوند، صرف بنام  رئیس جمهور می مانند وتمامى تعهدات ووعده ها و قول و قرار هاى شانرا به باد فراموشى ميسپارند ، پیشنهاد می شود برای استقرار حكومت در کشورهایی با روسای اينچنين، نظام حکومتی این کشورها به پادشاهی مطلقه تعديل شود تا لااقل هر پنج سال که مردم از غم انتخابات و مصارف بيجا و كمر شكن ان بيغم شوند.

در مورد خودما یک راه حل دیگر این است که به جای تقلب در انتخابات و آبروريزی برای مراجع مسوول دولتى وغير دولتى انتخابات ، دولت اعلام کند که دوره ریاست جمهوری يكساله است. در این صورت هم كانديدان ناكام درنتيجه شمارش آرا ، به اميد انتخابات رياست جمهورى وكانديد شدن در آن ، حوصله شان سر نمی رود و داد و بيداد راه نينداخته و طالب شمارش دوباره آرا نشده و به نتيجه حاصله گردن مي نهند  و هم كانديدا هاى راه يافته به پارلمان نه تنها از  ترس تدوير محكمه جنايتكاران جنگى ، وزرا را استيضا نمی کنند، بلكه از دل وجان از اين اعلام پشتيبانى نموده ، هر يك ازاعضاى محترم كابينه را  مورد الطاف قرار داده و هركدام را با تفويض مدالها و نشانهاى عالى دولتى مفتخر ساخته زود زود رخصت ميكنند .

وبدين ترتيب تمامى راههاى برون رفت و ايجاد و بروز و بلند شدن  مسدود گرديده و هيچ سر و صدايى  خواب خوش اولياى امور راه مختل نميكند ، خوب فرق نميكند اگر مسوول خريدارى پنبه در دستگاه دولت باز نشسته نشده و بيك پست يا بورس ديپلوماتيك معرفى و اعزام شود ، اينقدر قربانى را كه بايد قبول كرد و متحمل شد . زيرا دستاورد آن كه عبارت از (( يك دستگى )) است ، خيلى ها بزرگ و سترگ خواهد بود .

زيرا همچنانيكه يک دست صدا ندارد، به دليل توافق حاصله دو دست هم می تواند صدا نداشته باشد،  گر چه بسياری از کارشناسان سياست  و مياست و بلا و بدتر  در اين موضوع متفق القول هستند که در هر حال صدای دو دست از يک دست بيشتر است، اما كجاست دو دستى كه حتى براى كسب رضاى الله حركتى بكنند ، چه رسد به آنكه كارى بكند تا صدايى را سبب گردد ، بنأ اين  مشكل مردم دنيا خواهد بود نه مشكل ما  كه صدايى را نمى شنوند ، آنها بايد دانسته  باشند و اگر نمى دانند از ما بياموزند ، خير است همانطوريكه  هر ناكام و چانس چار و ليمى و پطره يى شانرا سرما مشاور گفته مقرر كرده و كل بودجه كمكى را به خورد همين ها داده اند ، يك  چند تاى مارا هم بحيث مشاور اگر نه ، بحيث مسافر در كشور هاى شان قبول كنند ، تا از تحقيقات مان در  رابطه به راههاى موجود براى شنيدن صداهای مخالف در حاکميت يکدست  آگاهى حاصل فرموده منت گذارند .

آنان بايد بدانند و اگر نمى دانند بايد خود را بفهمانند ، كه از همه مهمتر (( صادرات )) است . زيرا وقتی  دركشورى حاکميت يکدست نباشد، برای شنيدن صدای مخالف بايد خود را  به آن کشور صادر كنند ، و زمانيکه هفت كوه سياه درميان ، دركشورى حاکميت يکدست باشد ، برای شنيدن صدای مردم بايد  خود را از آن کشور به خارج صادر كنند .

آنان بايد بدانند و اگر نمى دانند بايد خود را بفهمانند  ، كه از همه مهمتر (( واردات )) است . زيرا معمولا در حاکميت دو دست مخالفين در جاده ها وسركها  می گويند ((مرده باد، زنده باد))، پس بايد براى شنيدن اين صدا ها عده اى را از آن كشور وارد كنند ، اما در حاكميت يک دست مردم در زندان ها فرياد ميزنند كه (( آخ، واخ مردم)) ،و درين صورت مخالفين را از خارج به اين كشور وارد كنند .

آنان بايد بدانند و اگر نمى دانند بايد خود را بفهمانند  ، كه از همه مهمتر (( مخدرات )) است . زيرا در حاکميت دو دست مخالفين در پارلمان حرف می زنند و در بيرون از آن معامله ميكنند،پس براى پر كردن دهان شان عوايد كشت و تجارت غير قانونى كوكنار ضرور است ، و در حاکميت يک دست كه مردم  در خانه هاى شان به پارلمان  فحش می دهند، هم ترويج مواد مخدر از نوع پودر و ترياك آن از زمره اشد نياز منديها محسوب ميشود .

آنان بايد بدانند و اگر نمى دانند بايد خود را بفهمانند  ، كه از همه مهمتر (( دخانيات )) است .زيرا در حکومت دو دست مخالفين با فرياد ، صدايشان را در پارلمان بلند می کنند، بنأ اعمار گدامها براى انبار ساختن تنباكو براى چلم و توليد نصوار متك و ملغوزى درجنب تعمير پارلمان شرط اول موفقيت به حساب مييايد و در حاکميت يک دست كه صداى مردم را با تفنگ و چماق خفه می سازند هم تنباكو و دخانيات از جاى غم دود براى تسكين  درد هزاران بيوه و يتيم و آواره و بيخانه كار آمد است .

آنان بايد بدانند و اگر نمى دانند بايد خود را بفهمانند  ، كه از همه مهمتر (( مطبوعات )) است . زيرا  در حاکميت دو دست كه رهبران دست همديگر را می گيرند ، مطبوعات بدون هيچ درد سرى براى حاكميت مصروف اين دست گرفتن ها و ضد و بند ها و داد و ستد ها بوده دموكراسى تحقق يافته جار ميزنند .  و در حاکميت يک دست ، كه دستها را با ولچك به هم ديگر می بندند و به همين خاطر مردم نمی توانند دست همديگر را بگيرند ، مطبوعات وقف مداحى و چاپلوسى براى اولياى امور كشور گرديده ، آزادى بيان را سال دوازده بار يعنى در هر ماه يكبار جشن گرفته و به ساز دموكراسى حاكم پا كوبيده و دست مياندازند .  حال هر كسى كه نميداند ، بايد خود را بفهماند ، تا درين گير و دارى كه بعد از تشكيل پارلمان بوجود ميايد زير پا و لگد نشود .

 

  طنز  

چرا طرفدارخصوصی سازى شده ايم؟

 

 ظهور افغان

ازانجاييكه ما طي ساليان متمادى شاهد حاكميت هاى مردمان حكومتى بجاى حكومات مردمى بوده ايم و همه زندگى وچون وچند ما به دولتها وحاكميت ها وابسته بوده است چنانچه وقتی به دنیا آمديم، نام ما کاملا به دولت مربوط بوده است، مثلااگر از سال 1352-1357 به دنیا آمده امده ايم نام مان را گذاشته اند داوود، نعيم ،حسن ، قدير ، زينب و...

 اگر در سال 1357-1371 بدنیا آمده ايم نام ما را گذاشته اند نور ، ببرك ، اناهيتا ، نجيب ، نتاشه ، ضياالحق ، نواز شريف ، بينظير ، فهد ، عبدالله ، اسامه ، سياف ، ابو... ، ام ... و...

  اگر در سال 1372 - 1383بدنیا آمده ايم نام مانرا گذاشته اند مسعود ، جلال الدين ، گلبدين ، ادم خان ، صبغت الله ، مجاهد ، غازى ، عمر ، جميل الرحمن ، بورجان ، مشر و .....

جوانی ما كه اصولا یک موضوعی بوده که مستقیما به دولت مربوط بوده است و تبدیل شده بودیم به مامور، عسكر ، سرباز ، سپاهى انقلاب ، افسر ، كارمند ، قوماندان ، مجاهد ، سرگروپ و... ودردست ماداده بودند جنگ افزار  ، تا اگر اهلش بوديم يا نبوديم براى استقرار حاكميت ها خون بريزيم ،

اگردرس خوان وكوششى واول نمره  بوديم ، به عنوان عنصر مخالف درهرحاكميتى ( رسمى ياغير رسمى ) شناخته می شد يم و نام ميگرفتيم : بيطرف ( بيشرف ) ، راست افراطى ، چپ افراطى ، ناسيونالست ، امپريالست ، كمونيست ، ملحد ، مرتد ، منافق ، سلا د خور و... وباز يا خو د نابودمان  ميكردند يا بديگران ميسپردند تا اينكار را درحق ما كنند،

 ا گر نابغه ميبوديم  پدر ، مادر و دوستان مان مارا به گیر ميداده اند و ما به عنوان مغز از کشور بیرون كشيده شده ايم، اگر هیچ چیز خاصی نبوده ایم و هیچ نبوغی هم نداشته ايم ، توانسته ايم ديپلومات ، مامور عاليرتبه وحتى وزیر شویم، بنابراین باز هم با دولت سروکار داشته ايم .

مرگ ومرده ما هم شخصى نبوده وبا حاكميت  منوط ومربوط بوده است ، يادر قبر هاى جمعى بدون غسل وكفن دفن مان كرده اند يا بمب وراكت جان ما گرفته وجسدما را خوراك لاشخواران كرده يا دربن چاهى نهفته  و يا درمزار منتظرى خاك مان كرده اند ،

اگر شانس اورده و به مرگ طبیعی محكوم بوده ايم باز هم از دولت جدا اين امر ممكن نبوده است  ،يا درراه حصول وطلب حقوق تقاعد يا سه بسوه زمين براى ساختن ( كور ) يا سه گز زمين براى خفتن ارام در گور، نفس ما برامده ، ويا مرده ما درميدان تا انگاه چارپلاق  افتاده  بوده است  كه پول  اكراميه يا مخارج كفن ودفن مان از فصل وباب سخاوت و گشاددستى امرصاحبان منظور ميگرديد .

ازاينرو بخش وسیعی ازما يعنى حاكم ومحكوم  ( دولت و رعيت ) به اين فيصله وموافقه رسيده ايم  كه همه امور مربوط  به ما خصوصى سازى  شود به اين معنى كه دولت  درمقابل ما  و ما درمقابل دولت  هيچ  مسووليت  و مكلفيتى  نداشته باشيم .

دولتمردان مابخاطر تسريع اين امر همه داراييها  و تاسيسات  دولتى را  به  قيمت كاه شالى بالاى خودشان ميفروشند و ماهم تا جاييكه  دست مان  ميرسد به چور وغضب و جر ملكيت هاى عامه وبيت المال  دست يازيده  و انها را خصوصى ميسازيم،

 دولت براى  خصوصى سازى  بيشتر مان از پرداخت معاش وماكول  و مواد كوپونى بگونه  ابرو مندانه ان ، شانه خالى كرده و ما هم  انرا به اجازه و اراده دولت  ازطريق و فصل و باب رشوه ،اختلاس  و فساد ادارى  جبران ميكنيم ،

 دولت ما را از مكلفيت اجراي دين وطني  يعني  خدمت  زيربيرق معاف ساخته است وماهم دولت ر ابه اجير كردن محافظين براى حراست از  وطن ، خاك ، استقلال ، تماميت ارضى ، ننگ وناموس مان ازهركجاى كه بخواهد يا بتواند مجاز داشته ايم ،

دولت ارايه خدمات اجتماعى را از لايحه وظايف خود حذف كرده  يعنى ديگر دولت مكلف نيست كه  اب ، برق ، معارف و خدمات صحى را براى اتباع  كشور تامين كند و بجاى ان مسووليت  بالا بردن  نرخ  ماليه ، گمركات ، تكس ، عشر و زكات را  به ده  برابر بالا تر عهده دار شده است ، ما هم از كسى عقب نمانده ايم كنترول نرخنامه ، تنظيف شهر ، توزيع زمين ، تعيين محلات براي دست فروشان ، انتقال فضلات ، احداث پروژه هاى رهايشى ، تعديل ماستر پلان شهرى و دها وظيفه ومكلفيت ديگر شاروالى را بادر نظر داشت مشكلات كبر سن و واجب الاحترام بودن مسوولين درجه اول ان داوطلبانه به دوش گرفته ايم ،

 با در نظر داشت حجم كارى رياست محترم ترافيك وظايف تنظيم و ايجاد نظم ترافيكى ، تعيين ايستگاه ها و كرايه وسايط ووسايل ( ترانسپورت شهرى ) ، چك وكنترول تخنيكى  وسايط  نقليه ، تنظيم پياده رو ها  و  احداث دهليز هاي پياده رو ، تهيه و نصب اشارات وعلايم  ترافيكى  را زير شعار تطبيق پروسه خصوصى سازى ما قاپيده ايم  و بيچاره ترافيك را تنها  گذاشته ايم تا امور مربوط به اخذ  رشوه ،  توزيع لايسنس به كودكان  و معيوبين ، مجاز ساختن  توريد و گردش وسايط اشترنگ راسته  و مستعمل را اضافه از پلان تطبيق  و بمقامات  بالايى (( گزارش))  كند .

مقامات بخاطر قرت كردن تاسيسات دولتى  چون مغازه هاى توزيع مواد كوپونى ، مغازه هاى كوپراتيف ها ، برج هاى برق ، مغازه هاى تعاونى وتجارتى  و پمپ استيشن هاى  توزيع مواد نفتى ، انحصارات دولتى لغو كرده اند وما در يك عملكرد بالمثل به توريد مواد نفتى از نوع منفلقه ان دست يازيده ايم و بدين گونه به بخش خصوصى  طب وطبابت كه امور ان زير نظر مستقيم  وزارت صحت وتوسط  مقامات معاشخوار انوزارت به پيش برده ميشود كمك كرده ايم  تا با تطبيق پروسه كامياب خصوصى سازى در كشور افغانها همه تاسيسات صحى دولتى در كشور را با دل ارام وخاطر مطمين در معرض داوطلبى و ليلام گذاشته در  فكر اينده خودشان باشند .

اين عملكرد نثارگرانه ما ودولت انتخابى و مردمى ما مايه مباهات وافتخار براى سياست گذاران كشور هاي دوست و كمك كننده مان نيز شده واين امكانات را فراهم اورده است تا جناب پرويز مشرف حكمران پاكستان مجبور به كشيدن لباس نظامى از تن مبارك شان نشوند ، اقايان بوش وبلير مادام العمر در مسووليتهاى  شان ابقا شوند و اقاى خليلزاد بدون هيچ تشويش و دلهره اى خود شانرا براى احراز كرسى رياست جمهورى عراق كانديد نمايند .

 

***********

  از زور كاكاست كه ...

 

در سال گذشته و سال جارى بحث های جدی در مورد اعلام اسامی قاچاقچيان دولتى مواد مخدر در افغانستان به شکلی جدی ادامه داشت.

در حالی که بسياری از مقامات وزارت امور داخله اعلام کردند که اسامی اين قاجاقچيان رادر دست دارند ولى نمی شود آنرا اعلام کرد، اما گروهای از مطبوعاتيان وناكام ماندگان پروسه بى غل وغش انتخابات پارلمانى در كشور تقلا ميكنند  ، که اسامی اين مفسدان بايد اعلام شود. در همين حال يکی از کارشناسانی که به هيچ وجه دلش نمی خواهد نام اصلى اش فاش شود و تنها با افشاى رتبه اش " قلمسالار خان " موافقت نشان داده است ، علت افشا نشدن اسامی قاجاقچيان دولتى و غير دولتى مواد مخدر را چنين شمار ميكند :

- اسامی مدد گاران رشداقتصادی كشور ( قاچاقچيان مواد مخدر) اعلام نمی شود، چون حفظ آبروی تجار صنعت ملى ما واجب است.

- اسامی قاچاقچيان طرفدار دولت اعلام نمی شود، چون درتطابق با تشخيص مصلحت براى تحكيم پايه هاى صلح و صفا دركشور قرار ندارد.

- اسامی قاچاقچيان مخالف دولت اعلام نمی شود، چون چنين چيزی هر روز دو صد بار از طرف نيرو هاى ايتلاف وايساف از طريق بلند گوهاى در خدمت ايتلاف بين المللى  مبارزه با تروريزم اعلام شده وميشود و اين پروسه تا پايان عمر هيكل وهيكل تراش ادامه مييابد.

- اسامی آندسته از قاچاقچيان و ترافيك كننده گان مواد مخدر که مواضع سياسی ندارند اعلام نمی شود، چون از يک طرف هيچ ضرورتی براى افشاى چهره هاى زيباى آنها محسوس نيست و از طرف ديگر با آبروی اشخاصی که از نظر سياسی با حکومت مخالف نيستند به اساس احكام صريح كميسيونهاى مبارزه با ارتشا وفساد اخلاقى ، خلع سلاح وملكى سازى ، اصلاحات ادارى ، بررسى وضع محابس  ، تشخيص جنايتكاران جنگى و مصالحه ملى نمی شود بازی کرد.

- اسامی قاچاقچيان مخالف نظام رياستى اعلام نمی شود، چون کسی که در آن واحد هم بتواند مخالف نظام رياستى باشد و هم آنقدر پولدار باشد که در صف مددگاران رشد اقتصاد دولتی قرار بگيرد نمی تواند زنده باشد و اگر کسی زنده نباشد پس وجود خارجى نميداشته باشد و كسيكه وجود خارجى نداشته باشد چه لازم كه از او نام برده شود بنأ  اسمش هم اعلام نمی شود.

- اسامی قاچاقچيان بى واسطه وبدون وسيله اعلام نمی شود، چون آنها خودشان همديگر را افشا ساخته و دربدل اين خوش خدمتى خواهان پاداش معنوى از جانب وزارت مبارزه با مواد مخدر ميباشند بنأ  چون وزارت نامبرده تنها امكانات مادى فراوان دراختيار دارد ، مساله همچنان حل ناشده باقيست .

- اسامى قاچاقچيان شامل در دستگاه دولت هم اعلام نميشود ، چون خطر انفلاق در داخل دستگاه را هوشدار ميدهد و درد سربزرگى را براى دولت سازان كشور باعث ميگردد زيرا ايشان را مجبور ميسازد براى شناسايى افراد بدرد بخور براى بازسازى و احياى نظام ادارى و حكومتى در كشور كنفرانس هاى متعددى را در كشور هاى منطقه وهمسايه داير و از سردمداران آنكشور ها براى تعيين حتى علاقه دارها و مامورين گمركات هم اخذ مشورت نمايند .

 

- اسامى قاچاقچيان وابسته به دولت واراكين دولت هم اعلام نميشود ، چون بيم " دو" و " لت " از آن متصور است و از آنهم مهمتر كه يك ضرب المثل عاميانه "از زور كاكاست كه انگور در تاكهاست ! "  كه جز جداناپذير فرهنگ بومى ما گرديده  غلط ثابت ميشود كه اين كار در ذات خود جفا و گناه نابخشودنى نزد جامعه فرهنگى و حفظ آبدات تاريخى ما محسوب شده ومرتكبين اين اشتباه تاريخى خود در رديف كار و بار كننده گان غير قانونى آثار باستانى قرار ميگيرند .

 - اسامى قاچاقچيان راه يافته به پارلمان هم اعلام نميشود چون پاى مسله مصونيت پارلمانى در ميان است و هيچ كس حق ندارد به وكلاى محترم تير شده از زير زره بين كميسيون سمع شكايات و عينك مجرم شناسى كميسيون حقوق بشر بگويد كه بالاى چشم مبارك تان آبرو تشريف دارد .

-  اسامى هيچيك از قاچاقچيان مواد مخدراصلأ اعلام شده نميتواند ، چون رسانه هاى خبرى آزاد در بدل نشر اعلانات و اعلاميه ها و اطلاعيه ها پول ميخواهند و رسانه هاى دولتى هم از آنجاييكه وزارت ماليه اجراى مصارف آنان را از فصل و باب فضول خرچى هاى دولتى " دليت " كرده و دليل آورده كه  با حضور داشت ميدياى بين المللى كه در سد شدن زمينه هاى رشد مطبوعات داخلى و افغانى نقش موثر و قاطعى را ايفا ميكند ، ديگر ضرورتى براى موجوديت چنين رسانه هاى نبايد محسوس باشد ، حاضر به اجراى فورمه هاى مصرفى آنها نمى باشد و رسانه هاى متذكره هم در تلاش خود كفايى زير شعار  ملى شدن هريك خود را به معرض ليلام گذاشته و حاضر اند در خدمت هر گبر وترسايى قرار گيرند تا حيات و موجوديت شان تضمين شود .

- اسامى اين كتله بزرگ قاچاقچيان مواد مخدر را هم اصلأ كسى اعلام كرده نميتواند ، چون هيچ كسى در چنين فضايى كه شاروالى از اجراى وظايفش شانه خالى ميكند و در تعيين و كنترول نرخها و بخصوص قيمت روغن عاجز مانده است نميخواهد سرش بوى قورمه بدهد .

 *******

  مصاحبه با يك كانديد رياست پارلمان

ظهور افغان

سوال: جناب آقاي كانديد رياست آيا شما قلبأ ميخواهيد رئيس پارلمان افغانستان شويد؟

ج
واب : والله به مه ميگو يند كه شما رئيس پارلمان شويد تا اتحاد و همبستگي و وحدت ما برقرار بماند.

سوال: شما ادعا كرده ايد كه هشتاد و چند فيصد از نمايندگان مردم به شما راي خواهند داد. آيا اين ادعا شما با پيشكش رشوه هاي كلان به شمول چندين عراده موتر كرولا به عده اى از وكلا
مردود شناخته نمي شود؟

ج
واب: در سياست هر حربه اى روا و استفاده از هر نيرنگ و حيله مجاز است.

سوال: ميشود وظايف پارلمان كشور تحت رياست تانرا تشريح كنيد
؟

ج
واب: والله تا جاييكه از صحبت وكيل صاحبان هنگام جور آمد هاى مان معلوم ميشد پارلمان كشور وظيفه خواهد داشت تا آرزو هاى آتى را تحقق ببخشد :

 

*   اهداي ده جريب زمين براي اعمار مجتمع هاي رهايشي و تجارتي در شهر كابل براي هر وكيل صاحب محترم.

 

      *  ازدياد صد فيصد معاشات و ماكول وكلاي محترم علاوه از امتيازات غير علني و مدد معاشات دالري آنها.

 

     *   اهداي دو عراده موتر مادل جديد و توظيف و پرداخت پيشكي يكساله مصارف اعاشه و اباطه ده ،ده  بادي كارد مسلح  براي آنها بگونه نقد و يكجايي.

 

     *   معافيت و كلاي محترم در برابر احكام قوانين ملي و بين المللي.

 

        *    پذيرفته شدن اقارب نزديك هر وكيل به بورس هاي تحصيلي در خارج از كشور وهمچنان موسسات تحصيلات عالي در داخل كشور.

        *   تقرر دو دو نفر از نزديكان هر وكيل صاحب به پست هاي هاي بلند دولتي و نمايندگيهاي سياسي افغانستان در خارج از كشور .

        *  پرداخت ....،       

      كفايت ميكند جناب رييس صاحب احتمالي ! ، حال اگر لطف كرده بگوييد كه كي شما را از روان شدن به گوانتانامو نجات داد ؟

      جواب : جناب خليلزاد صاحب !

      سوال : ميتوانيد تشريح دهيد كه شما حقيقتأ با امريكائي ها كنار آمده ايد؟

      جواب : ما از زماني كه امريكائي ها روي پروژه جنك سرد كار ميكردند با هم آشنائي حاصل كرديم . ولي روابط ما بعد از داغ شدن تنور جنگ در افغانستان بيشتر تحكيم يافت.

     سوال : مثلا چه داغ شدنها؟

      جواب: مثل زدن وكندن هاي ما بخاطر توته توته كردن كابل و كشتن باشندگان ملحد و كمونست آن ، ايجاد امارات كندهار ، امپراطوري جلال آباد ،كشور خود مختار مزار ، ملوك لطوايفي باميان و امير نشين هرات و ...

     سوال : آقاي كانديد مقام رياست! آيا شما در پناه دادن به اسامه و تروريستان مربوط به او نقش اساسي را ايفا نكرده بوديد؟

    جواب : كدام اسامه؟

    سوال : همان رهبر مشهور سازمان القاعده!

     جواب: كدام سارمان ؟ ، القاعده چيست؟

   سوال : سازماني كه از شما حمايت ميكرد و القاعده كه شما بار اول به اعضاي آن پايگاه و پناه داديد!

    جواب: چه چتييات ميگويي؟ مارا خيال كدام نمك حرام كردي از ما تنها كشور دوست و بجان برابر پاكستان حمايت ميكرد و ما تنها به برادران عرب مان پناه داده بوديم كه حال هم پاكستان و هم كشور هاي عرب از امريكاي بزرگ در مبارزه با تروريزم حمايت ميكنند .

  سوال : معذرت ميخواهم كه فكر ميكردم شما تنها با برادران عرب تان سر و سر داريد و پاكستان براي دلخوشي رهبران عرب از شما حمايت ميكرده است مزاحم  جناب عالي شدم. خوب حال اگر كمي در مورد دوستي تان با كشور پاكستان براي خواننده هاي  نشريه ما معلومات ارايه بداريد ممنون خواهيم بود  !

   جواب: برو آغا جان ، يگان كار و بار ديگه ره بري خودت دست و پا كو اگر پيسه ميسه نداري باز يك روز ديگه بيا ،كتت يگان كمك ، مو مك ميگم كه بكنن ، ناحق نام خواننده ها را بد نكو  اونا مثل تو بيخبر و كور و كر نيستن ، اونا خوب ملفامند و خبر دارن كه همي پاكستان بيچاره  و همسايه دلسوز ما بود كه اول ماره جاي داد ، پيسه و جيب خرچ داد ، باز مقرر ما كد ده استخبارات خودش تا تنخاي ما منظم حواله شوه  ، باز معرفي ما كد به دوستاي عرب  ، باز رابطه ماره كتي امريكا جور كد و تاحال هم سر قول و قرارش مردانه ايستاده اس و...

 

سوال: پس چظور اين مردم براي تان راي دادند تا وكيل پارلمان شويد ؟

  جواب : بلا ده پس ازيا مه خو با راي اي لچ مرغا ده پارلمان نامديم ، خدا زنده داشته باشه رييس صاحب جمهوره  ، خدا سايه خليل زاد صاحبه كم نكنه ، خدا به اي پول ها و حساباي بانكي و زمين هاي بيصاحب بركت پرته ، مه از زور و بركت اينا وكيل شديم  ، ميفامي وكيل شدن خو مفت نيس كه آدم با راي چند لگه ولوگه ده پارلمان بره .

  سوال : از نظر شما منحيث رييس احتمالي پارلمان مسله موجوديت نيرو هاي خارجي در كشور چگونه بايد حل شود ؟

   جواب: ايره به مه چي غرض ، اي وظيفه و وجيبه مردم مسلمان افغانستان است كه با اهداي سر و جان وخون و مال و منال شان از زعامت و رياست ما دفاع كنن !

  سوال :  مشكل ديگر موجوديت اينجو ها و مصرف پولهاي تخصيص شده به افغانستان توسط آنهاست نظر شما در اين رابطه چي خواهد بود ؟

  جواب : همكاري ، چيزيكه از نظر ما مهم اس همكاري اس و وفا به عهد ، حق " معاشات " ماره بتن ، از ما حمايت كنن ، يگان عيد وبرات فراموش شان نشويم ، مثل وقت انتخابات كتي ما كمك و همكاري كنن ،جلو يگان سازمان و كميسيون حقوق ومقوق بشره بگيرن ، يگان فرمايشها ره اجرا كنن، به خيالم كدام مشكلي وجود نخات داشت !

   سوال: شكايت مردم از عدم كار آيي عده از وزرا بلند است شما با اين مسله چگونه برخورد خواهيد داشت ؟  

 جواب : شكايتها به زودي رفع و دفع ميشه تشويش مشويش نداشته باشين ، اي وزيرا ره زودكده برطرف ميكنيم و عوض شان آدمهاي با تجربه خودماره مقرر ميكنيم كه مردم از ترس شور خورده نتانن ، چه رسه به اي كه ابراز نارضايتي كنن .

   سوال : با مطبوعات  و بخصوص مطبوعات آزاد چگونه برخوردي صورت خواهد گرفت ؟

    جواب : باني شان يك دفعه رييس شوم  باز گپ خات زديم ، خو امقه بري تو كه آدم خوب مالوم ميشي ميگم كه ده فرنگ "فرهنگ " ، كلچر ، عنعنات و رسم و رواجهاي ما چيزي بنام آزادي بيان و آزادي مطبوعات وجود ندارد و همه اينها خلاف شعاير و اساسات پسنديده مردم شريف و با غيرت وبا همت ما قرار دارند .

خبرنگار : از شما متشكرم.

رييس احتمالي :  او بچه بيا ايره برسان كه سرش ناوخت نشده باشه .

 

************

گزارشى از اولين اجلاس پارلمان انتخابى

ظهور افغان

جلسه افتتاحيه :

اجلاس افتتاحيه پارلمان درميان اعتراضات شديد اكثريت اشتراك كننده گان مبني براينكه چرا سالون با دوشك ها فرش نشده ويا حداقل چهارپايي ونيم كت هاي كه بتوان روي آن چهار زانويا روي دو پا نشست وبه نمايش ايزار بندهاي (پوپك دار، آينئه نشان ، موره بافي وكلا باتون كاري) پرداخت آراسته نشده حوالي ساعت ده قبل از ظهر رسماً آغاز يافت .

بعداز اجراي مراسم نمايشي ورسمي وايراد بيانيه هاي افتتاحيه وتائيدي، تعيين اجندا كاري وانتخاب رئيس وهيئت اجرائيه موقت به بحث گذاشته شد . حوالي ساعت پنج  بعد از ظهر درحاليكه هيچ پيشرفتي درزمينه صورت نگرفته بود اجلاس به كار خويش پايان داده واز اشتراك كننده گان خواسته شد كه فردا ساعت 9 به تالار تشريف آورده وپيشنهادات ، نظريات وخواستهاي شانرا كتباً به دارالانشاء موقت بسپارند.

******

اجلاس دوم:

جلسه  حوالي يازده قبل از ظهر با زدوخورد خونبار به سرتصاحب " مايك " بلند گو تالار رسماً گشايش يافت ، آنهاييكه پيروز شده بودند ضمن اينكه تشكيلات موقت موجود به شمول دارالانشاء موقت را غير قانوني و منتظمين جلسات مقدماتي را اشخاص استفاده جوء وابسته وغير جانبدار قلمداد ميكردند اعلام داشتند كه اين مسووليت ها بايد براساس اكثريت واقليت هاي مذهبي، قومي، لساني، سمتي ، زباني وخانواده گي تفويض گردد ونفش رهبران صداي بلند گو قطع گرديد، آنهاييكه به " مايك " وميز خطابه دست نيافته بودند با از بيخ وبن كندن سيم بلند گو ها ، تالار را به رسم اعتراض ترك گفته به اتاق نان هجوم بردند.

سرويس خبري تلويزيون هاي ضد دولتي ساعت هشت شب اعلان داشتند كه رئيس جمهور با صدور پيامي از وكلا خواسته است تا با رعايت نظم جلسات واخلاق پارلماني ودرنظر داشت حرمت موكلين شان فردا سه ساعت با حساس مسووليت دربرابر وطن ومردم به تالار پارلمان حاضر باشند.

اما تلويزيون ملي ما تا ساعات اخير شب ازين پيام اطلاعي نداشت وراديو هاي بين المللي ازلت خوردن پنج زن ، جراحت هفت مرد، شكسته شدن بيست ودو چوكي ودوازده ميز وهفتاد كاسه وبشقاب، پاره شدن شش پرده وسر ميزي وهمچنان از كار افتادن سيستم صوتي تالار خبر دادند.

*********

اجلاس سوم:

جلسه درست سر ساعت با زور آزمايي ميان DDR شده گان وناشده گان ، تسليمي ها وپيوسته ها وانتصابي ها وانتخابي ها در دروازه ورودي بخاطر دست يابي به قطار اول چوكي هاي تالار ( تا تصاوير خوبتر از ايشان درتلويزيون نمايش داده شود) آغاز يافت وبه داخل تالار ادامه يافت.

درحاليكه عساكر اردوي ملي و پوليس ملي دربرابرهم دربيرون تالار موضع گرفته بودند، نيروهاي ائتلاف درتشريك مساعي با قوت هاي آيساف همه جاده منتهي به ساختمان پارلمان وراه هاي اطراف آنرا بروي عابرين وبخصوص خبرنگاران داخلي توسط چك ها و سيم هاي خار دار بسته وبه هيچ خزنده وگزنده وپرنده ودرنده يي اجازه ورود به اطراف و اكناف پارلمان را نمي داند.

تلويزيون هاي ضد دولتي از قول آژانس ها وراديوهاي خارجي خبر دادند كه دراجلاس امروزي پارلمان همه دوازده وكيل نكتايي دار خفك ، هژده وكيل زن موي كنك وسيزده وكيل خلاص گير مستقل پوز تاوي و پخته پرانك شده وتاسيسات غير نظامي پارلمان شامل ميز وچوكي ، فرش وچراغ  وسيستم هاي تهويه، ثبت ونشر صدا وتصوير با تزينات ديگر متحمل خسارات قابل ملاحظه اي گرديده وهمه لوازم لوژستيكي شامل مواد وضروريات اتاق طعام خوري ،آشپزخانه ،تحويلخانه وچاي خانه يا به كام آتش سپرده شده ويا هم به غار ت رفته است.

راديوهاي بين المللي همچنان از توشيح وصدور فرماني به امضاي رئيس دولت خبر داده اند كه طي آن تعطيل جلسات پارلمان براي يك هفته، دعوت وكلا به صلح وآرامش وخويشتنداري وتعيين كميسيون ها بخاطر بررسي علل درگيري هاي مسلحانه وغير مسلحانه ميان وكلاء ونيروهاي اردوي ملي وپوليس ملي را كه از اثر آن ده ها تن از غير نظاميان كشته ومجروح شده اند ابلاغ گرديده است.

اما راديو تلويزيون ملي افغانستان درهمه سرويس هاي خبري خود الي ختم نشرات از قول آژانس اطلاعاتي باختر ودفتر مطبوعاتي پارلمان از تدوير موفقانه كار انتخابات وادامه كار سازنده وخلاق جلسات پارلماني خبرداده وبه نشر وپخش درافشاني هاي صاحب نظران شامل مشاورين ارشد وغير ارشد رياست جمهوري طي ميزهاي مدور ومستطيل وچهار كنجه مصروف بود.

*********

اجلاس چهارم :

جلسه بعد از وقفه يك هفته يي به رياست شخص رئيس جمهور ومعاونينش درخيمه عنعنوي لويه جرگه تدوير يافت.

رئيس جمهور درحاليكه اتفاقات وحوادث هفته گذشته را ناشي از يك سوء تفاهم كوچك مي خواند به بازمانده گان قربانيان اين اتفاقات و حوادث صبر جميل و اجر عظيم استدعا كرد، وي همچنان طي سخنراني شير و شكر و قيماق و عسل ( پشتو، دري، ازبكي و انگليسي) خودش از تصاميم اتخاذ شده از سوي دولت در مورد پارلمان و وكلاي آن ياد آور شده گفت:در اجلاس فوق العاده كابينه فيصله بعمل آمد تا براي هر يك از وكيل صاحبان امتيازات ذيل اجرا شود:

-       اهداي ده جريب زمين براي اعمار مجتمع هاي رهايشي و تجارتي در شهر كابل.

-       ازدياد صد فيصد معاشات و ماكول وكلاي محترم علاوه از امتيازات غير علني و مدد معاشات دالري آنها.

-       اهداي دو عراده موتر مادل جديد و توظيف و تمويل شش بادي كارد مسلح براي آنها.

-       معافيت و كلاي محترم در برابر احكام قوانين نافذ در كشور.

-       پذيرفته شدن اقارب نزديك هر وكيل به بورس هاي تحصيلي در خارج از كشور وهمچنان موسسات تحصيلات عالي در داخل كشور.

-       اختصاص سه اتاق در هوتل انتركانتينينتال به عنوان مهمانخانه براي هر وكيل محترم البته مخارج و مصارف مهمانخانه ها بدوش دولت مي باشد.

سپس مطابق اجندا روي مسايل تشكيلاتي و پيشنهادات وكلاي محترم بحث هاي همه جانبه صورت گرفته و مواد آتي به اتفاق آرا بتصويب رسيد:

-       تعيين روساء، منشيان، نايبان، هيات رئيسه، كميسونها و نهادهاي مربوط به پارلمان به گونه دوره يي وكوتاه مدت ( براي يكماه ) به ملاحظه كبر سن ، زمان تاسيس گروه، مدت تفنگ داري و تفنگ سالاري و سابقه عوام فريبي از ميان رهبران گروه ها، تنظيم ها تحريك ها واحزاب.

-       ايجاد واعمار جايگاه خاص ( پس خانه ) در تالار موجود، آينده براي نشست و كلاى سياه سر ( زن )، تا از ديدن نامحرمان در امان بوده و صداي شان باعث اضطراب و كلاي مرد نشود.

-       امحاي تصوير از پرده تلويزيون و استفاده راديويي از تلويزيون هاي موجود.

-       مكلفيت قانوني وحتمي همه زنان و دختران بالاتر از شش سال به پوشيدن چادري دلاق در داخل و خارج از منزل.

-       ممنوعيت بستن نكتايي و كمر بند و استفاده از پتلون براي همه اتباع كشور.

-       احياي اداره اندازه گيري ريش و بروت و ..... به سيستم زمامداري طلباي كرام !.

-       قطع نشرات كيبلي ،فعاليت هاي سينمايي و تياتري، مصادره دستگاه هاي ضبط و نشر كست هاي موسيقي در سراسر كشور و كشور هاي همجواروهمسايه.

-       منع تمامي فعاليت هاي مطبوعات آزاد ( روزنامه ها، جرايد، مجلات، سالنامه ها، ماهنامه ها و راديو هاي محلي خصوصي، بخاطر صرفه جويي در بودجه دولتي.

-       سانسور بدون قيد وشرط در نشر آهنگ هاي توام با موسيقي در راديو هاي ملي و بين المللي، تلاش براي جلوگيري از نغمه سرايي پرنده گان.

-       منع استفاده از موتر، طياره، يخچال، جاروب برقي، بادپكه، ايركنديشن، بخاري برقي، فريزر، كوكا كولا، پيپسي، فانتا، سون اپ، سپرايت، پيپسي كولا، كولا، ارنج جوس، جوس ام و جوس كيله و آيس كريم توسط عوام الناس.

-       لغو تمام تشكيلات مربوط به زنان و جوانان، ادارات مربوط به فرهنگ، توريزم، ثقافت، باستان شناسي، هنر و موسيقي.

-       تقرر وتوظيف دو، دو نفر از اقارب نزديك و كلاي محترم در پست هاي مهم دولتي و نماينده گي هاي دولت افغانستان در خارج از كشور.

-       اجراي وظايف وكلاي محترم در صورت غيابت و يا مصروفيت هاي شخصي توسط اقارب نزديك به ايشان با حفظ همه امتيازات و صلاحيت ها، ( نوت: دولت مكلف به اباطه واعاشه واجراي فرمايشات ذوات محترمي كه بجاي وكيل صاحب و كالتاً قبول زحمت مي فرمايند مي باشد )

اجلاس به دعاي خير و عافيت و ترقي و تعالي كافه ملت رنج ديده و عذاب كشيده افغان توسط اولين رييس واجد شرايط  آن حوالي ساعت شش شام بدون وقفه و توزيع نان چاشت در داخل خيمه به پايان رسيد.

تلويزيون ملي افغانستان در حاليكه چهره نطاق ريش دارش را با افكت هاي از مناظر طبيعي كشور هاي خارجي پوشانيده بود ضمن ارايه اين گزارش خبر داد كه نسبت مشاغل كاري و مصروفيت هاي شخصي و كلاي محترم ،پارلمان كشور الي اطلاع ثاني تعطيل گرديده و جلسات آينده آن به اساس ضرورت و تقاضاي مقام رياست دولت تدوير خواهد يافت.

وراديو هاي بين المللي به نقل از تبصره ها و مقالات منتشره در مطبوعات خارجي پايان موفقانه اجلاس اولين پارلمان انتخاباتي افغانستان را نتيجه تلاش هاي مثمر و سازنده منابع ديپلوماتيك و نظامي كشور هاي خارجي مقيم در افغانستان خوانده و آنرا دستاورد بزرگي براي كشور افغانها كه مي خواهد از جنگ فاصله بگيرد حساب كردند.

( اتفاق الوكلا ) يگانه نشريه چاپ كابل كه  ازسوي دولت به نشر مي رسد فرداي آنروز در صفحه اول خود به عنوان در شت نوشت، از خدمات كميسيون تدوير انتخابات پارلماني تقدير بعمل آمد" د رخبر آمده بود در اجلاس پاياني كار پارلمان منتخب كشور براي رييس واعضاي كميسيون تدوير انتخابات و ساير دست اندر كاران اين پروسه مدال ها، تقدير نامه ها و جوايز نقدي و جنسي از سوي دولت به پيشنهاد رئيس پارلمان تفويض گرديده و تقرر ايشان به پست هاي مهم در دولت و عده داده شد.خواندن اين روزنامه كه بدون نشر تصاوير با تيراژ پنجصد جلد در كابل چاپ وتوزيع مي گردد براي زنان ممنوع است.