زندگی

بریتانیا برای پشبرد نقش اش در افغانستان تجرید شد

  

فعالیتهای نظامی بریتانیا دراوایل سال آینده هنگامیکه این کشور وظیفه فرماندهی نیروهای بین المللی برای پاسداری ازامنیت درافغانستان یا آیساف را که مرکزآن درکابل است دردست گیرد، ، با ارسال نیروهای نظامی به ولایات جنوبی ایکه به زرع تریاک می پردازند، افزایش خواهد یافت.

روزنامه بریتانیایی دی گاردین ، درشماره روز جمعه چهارم ماه نومبر به قلم ریچارد نارتان تیلور ، زیرعنوان بریتانیا برای پیش برد نقشش درافغانستان تجرید شد، می نویسد:

فعالیتهای نظامی بریتانیا دراوایل سال آینده هنگامیکه این کشور وظیفه فرماندهی نیروهای بین المللی برای پاسداری ازامنیت درافغانستان یا آیساف را که مرکزآن درکابل است دردست گیرد، ، با ارسال نیروهای نظامی به ولایات جنوبی ایکه به زرع تریاک می پردازند، افزایش خواهد یافت.

مقامات رسمی بریتانیا می کوشند تا حمایت متحدین اروپایی را دراین زمینه کسب نمایند، لاکن به استثنای هالند ، هیچ یک ازاین کشورها نمیخواهند درجنگ علیه شورشیان ، تروریستها و جنگسالارانی که درگیرکشت و تجارت مواد مخدراند، شرکت ورزند.به ویژه فرانسه ، آلمان واسپانیا  درقسمت درگیرشدن درجنگ " ضد ترور" که توسط حکومت بوش اعلام گردیده است، بی میل می باشند.

لحظه کلیدی هنگامی فرامیرسد که دربهار آینده بریتانیا ، کنترول نیروهای آیساف  زیرفرماندهی جنرال  دیوید ریچارد ، قوماندان ناتو برای نیروهای توظیف سریع مستقر درآلمان را، بدوش گیرد.

دراینصورت درحدود 3000 سرباز، به شمول لشکرسوم قطعه پاراشوتی ، ویک گردان هواپیماهای جنگی اپاچی ، که نخستین عملیات نیروهای انگلیسی خواهد بود، درولایت هلمند واقع درجنوب افغانستان ، منطقه ناآرامی که حوزه خصومتهای قبیله ای و کشت خشخاش است فرستاده می شود.هدف این نیروها آنست که با تروریستان ، شورشیان وآن  جنگسالارانی بجنگند، که با تجارت مواد مخدرسروکاردارند.

دریک تقسیم کاری که دردرون ناتوبرای آرام ساختن حساسیتها دربین متحدین صورت گرفته است، ناتو کوشیده است تا وظیفه پاسداری ازصلح را ، ازجنگیدن علیه مواد مخدر وترغیب دهقانان افغان برای کشت نبات دیگری بجای خشخاش جدا سازد.

همچنان ناتو این وظیفه پاسداری ازصلح را ازجنگ علیه القاعده و جنگجویان طالب ویا استراتژی ضدتروریستی موسوم به " آزادی پایدار" جدا نموده است

ایالات متحده امریکا نیز بنابه گفته مقامات بریتانیایی کدام علاقه خاص به حمله برمزارع تریاک ندارد.زیرا بخش عمده هروئینی که درافغانستان تولید می شود، درسرکهای اروپا به فروش می رسند، نه درامریکا. همچنان امریکا نمی خواهد جنگسالاران را تحریک نماید.