زندگی

 

بايد سودمند باشيد تا حق زيستن داشته باشيد

 

با پروسه جهاني شدن اقتصاد، جهت نگاه نسبت به انسان هم تغيير ميكند؟

مصاحبه با م.ح .اد يب

O سئوال : با پروسه جهاني شدن اقتصاد، جهت نگاه نسبت به انسان هم تغيير ميكند؟

O پاسخ : در جامعه سرمايه داري، مفيد بودن، مهم نيست سودمند بودن اهميت دارد.

O سئوال : آيا مردم بايد سودمند باشند تا از حق زيستن برخوردار باشند؟

O پاسخ : در جوامع دمكراتيك، در هر حال به مردم نميگويند كه زيادي هستند.

O سئوال : با ايجاد سازمان تجارت جهاني، آيا استثمار خاتمه خواهد يافت؟

O پاسخ : وضعيتي دارد شكل ميگيرد كه بدتر از استثمار شدن است، توده ها ديگر استثمار شدني هم نيستند. اكثريت عظيم انسانها، ديگر براي اقليت ناچيزي كه اقتصاد جهان را اداره ميكنند، ضروري نيستند.

O سئوال : شما از جهاني شدن اقتصاد نگران هستيد ؟

O پاسخ : من از جهاني شدن اقتصاد نگران نيستم، اما از جهاني شدن فقر چرا. من مخالف جهاني شدن طرد و فقر هستيم اما از جهاني شدن رفاه و آسايش همگاني دفاع ميكنم.

O سئوال : جهاني شدن طرد ؟

O پاسخ : بله، هر كشوري كه عضو سازمان تجارت جهاني نشود، از اقتصاد جهاني طرد ميشود.

O سئوال : گفتيد حتي قابل استثمار شدن هم نيستند ؟

O پاسخ : بله، حداقل60 كشور در جهان سوم، هيچ چيز مهمي براي صادر كردن ندارند. چيزي ندارند صادر كنند كه حتي استثمار شوند.

 برگشت

زندگی