زندگی

 

مهاجرین را قربانی سیاست بازی نکنید!

نشريه غير دولتي چراغ چاپ كابل در شماره اخير خود از مسامحه دولت در امور مهاجرين خبرداده طي مقاله اي اين موضوع را به نگارش گرفته است.
 


شاید غیر مترقبه باشد که به دولت افغانستان گفته شود از عودت مهاجران افغان به داخل کشور جلوگیری کند؛ اما واقعیت این است که دولت افغانستان تاحال نتوانسته است با مهاجرین باز گشت کننده از کشورهای د یگر که نسبت به افغانستان در وضعیت خوب قرار داشتند، کمک و یاری کند.
مسکن ، کار و تحصیل عمده ترین مسایل و مشکلاتی است که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، بناء آوردن مهاجران تنها به بهانه تأمین امنیت دروغ است که آنان را به نیستی می کشاند.
دولت افغانستان و یاران بین المللی آن که یکی از مثالهای خوبی اوضاع در افغانستان را، بازگشت سه ملیون مهاجر قلمداد می کنند، در واقعیت تنها شکار تبلیغاتی وسیاسی است که به رخ یکدیگر می کشند، در واقعیت امر امروز شاهد بازگشت دوباره تعداد زیادی از این مهاجرین به کشورهای ایران و پاکستان هستیم که می توان به سادگی از صفهای طولانی عقب نمایندگی های این دوکشور در کابل مشاهده کرد که تاکنون دولت هیچ گاه به بازگشت دوباره این مهاجرین اشاره نکرده و ارقامی ارایه نمی کند.
بیکاری، عمده ترین عامل بازگشت پناهجویان است که دوباره ترغیب به مهاجرت می شوند.
هر چند مشکلات عدم امکانات اولیه تنها به مهجرین خلاصه نمی گردد؛ اما باید گفت که دولت افغانستان نباید زندگی هزاران مهاجر را به بهانه تأمین امنیت در افغانستان که آنهم سرابی بیش نیست به چپاول بگیرد و آنان را ترغیب به بازگشت کند.
در حدود سه سال است که از توزیع زمین به مهاجرین در ولایات مختلف سخن زده می شود، اما تاکنون تعداد اندکی توانسته اند ، زمین به دست آورند که مناطق توزیع شده خالی از هر گونه امکانات زندگی بوده و یا هم مهاجرین توانایی اعمار منازل را ندارند.
دولت افغانستان باید با اتخاذ سیاست واقعبینانه در قسمت عودت مهاجرین ، کشورهای میزبان را ترغیب کند تا الی زمینه سازی برای بازگشت مهاجرین در کشور، از اخراج آنان دست بکشد. زیرا اکثر بازگشت کنندگان کوشش می کنند در شهر مسکن گزین شوند که این خود می تواند، مشکلات عمده در فرا روی آنان قرار دهد.
بناء دولت باید اول به وضعیت داخل افغانستان توجه کند و بعدا اقدام به عودت مهاجرین نمایند. زیرا ازیکطرف زمینه دوباره مهاجرت انان فراهم می شود و از سوی دیگر افراد حرفوی نمی توانند در داخل کشور مصدر خدمت شوند.