زندگی

وحيدقاسمي در افغانستان


 

وحيدقاسمي که بتاريخ ۱۷جون وارد افغانستان شد،درميدان هوايي بين المللي کابل بااستقبال بيسابقه دوستداران،هنرمندان، مقامات دولتي ورسانه هاي گروهي روبروشد. وي بتاريخ ۱۸جون درتالارکنفرانسهاي وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوريزم دريک نشست خبري که بااشتراک تعدادزيادي ازخبرنگاران رسانه هاي داخلي وخارجي انجام شد، مسافرتش رابه افغانستان شخصي وهنري خوانده ازاجراي کنسرتهايي هم در افغانستان خبرداد.
وحيدقاسمي صبح روز۱۹جون به اداره توليدموسيقي که دربناي قديم راديوافغانستان درپل باغ عمومي شهرکابل قراردارد، رفته وباتعدادزيادي ازآوازخوانان،نوازنده گان وکارمندان تخنيکي آن اداره ملاقات کرد.دراين نشست که آقاي گل زمان،سلام لوگري،صفدرتوکلي،حاجي محمدحنيف،حيات گرديزي، ماشيني،عبدالحميد قندهاري ودگران اشتراک ورزيده بودند، وحيدقاسمي مسله ثبت يک آهنگ مشترک راباهنرمنداني ازچندمليت باهم برادرمطرح کردکه ازسوي ايشان باخوشي استقبال گرديد.
وحيدقاسمي ازبنيادموسيقي افغانستان که اخيرا رسما افتتاح گرديده،ديدن بعمل آورد،اين نهادهنري که بيشترينه متشکل ازهنرمندان جوانترهنرموسيقي افغانستان است،استعدادهاي بسيارخوبي رادر تشکيل خود داشته وهم اکنون حدودسه صدعضودارد.
وحيدقاسمي همچنان باتعدادي ازهيات رهبري اتحاديه دومي هنرمندان که آنهم اخيرارسماگشايش يافته،ديدارکرد. اين اتحاديه نوتشکيل بيشترينه متشکل ازهنرمندان سابقه دارهنرموسيقي ميباشدکه در راس آن آقاي حيات گرديزي،حاجي همآهنگ،حاجي حنيف، گل زمان،صفدرتوکلي قراردارد.
وحيدقاسمي زمان اقامتش درافغانستان چه درکابل وچه درولايت بلخ ازپشتيباني بيسابقه رسانه هابويژه تلويزيون طلوع،راديوآرمان وراديوکليددرکابل، راديو وتلويزيون دولتي افغانستان،تلويزيون آيينه که ازشبرغان پخش ميگردد، ازهمکاري تلويزيون آرياناکه عنقريب به نشرات آغازخواهدکرد،روزنامه بازتاب وراديوي صداي جوان در شهرمزارشريف وتعدادزيادي ازروزنامه هاو هفته نامه هاي منتشره کابل برخوردارشده بودکه بجاست ازاين برخوردصميمانه شان قدرداني شود.
وحيدقاسمي صبح روز۲۰جون باهمراهي دههاآوازخوان ونوازنده ازمليتهاي مختلف کشوريک آهنگ بيسابقه چندمليتي رادرستديوي پل باغ عمومي ثبت کرد.همينسان سه روزبعداين آهنگ مشترک درتلويزيون ليپسينگ گر ديد،که اکنون ازسوي راديوتلويزيون دولتي آماده ي نشراست.
وحيدقاسمي نخستين کنسرتش راپس ازهجده سال تبعيدبتاريخ ۷جولاي مطابق ۱۶سرطان درستديوم ملي ورزشي کابل اجراکرد.اين کنسرت بيسابقه که جشن ديدارنام داشت درحضورهزاران نفرازهموطنان وبرخي ازنماينده گان ديپلوماتيک واتباع خارجي مقيم کابل وبااشتراک آقاي سيدمخدوم رهين وزيراطلاعات،فرهنگ وتوريزم، نماينده گان دفترخاص باباي ملت محمدظاهرپادشاه سابق ونماينده گان خاص مقام رياست جمهوري برگزارشد.
کنسرت حوالي ساعت ۶وسي شام آغازگرديدوالي ساعت ۹وسي دقيقه شب ادامه داشت.اين کنسرت درفضاي خاص پرازجوش وخروش اشتراک کننده گان اجراميشدکه ميان آنهاهزاران تن ازجوانان خودرانزديک ستيژرسانيده که درناحيه مياني ستديوم جابجاشده بود وآهنگهاي وحيدقاسمي راباکف زدن وپايکوبي همراهي ميکردند. دراين کنسرت تاريخي محلات خاصي براي خانمهاوخانواده هادرنظرگرفته شده بود.کنسرت بدون وقفه وسکتگي باجوش وخروش خاص بوقت معينه پايان يافت.
وحيدقاسمي دومين کنسرتش رابتاريخ دوزاردهم جولاي مطابق ۲۱سرطان درسالن شاه شهرمزارشر يف اجرا کردکه اين کنسرت نيزبي نظيربود وبانظم خاص بوقت معينه حوالي ساعت شش شام آغازوحوالي ساعت ۹شب پايان يافت.وحيدقاسمي روزآمدن سوي مزارشريف دردوراهي شهرايبک ولايت سمنگان ازسوي هنرمندان آن ولايت بااهداي گل پذيرايي شدکه سپس حسب خواست ودعوت آنهاوحيدقاسمي وهمراهان به دره زندان رفته درآنجادر محفل خصوصي موسيقي هنرمندان محلي ولايت سمنگان که در راس ايشان استاد حيدر،برادران وهمکارانش قرارداشت،اشتراک ورزيد.مراسم خوش آمديدومهمانوازي درشهرايبک ازسوي غلام سخي مشهوربه ماماسخي يکي ازفرهنگيان ولايت سمنگان ترتيب شده بود.
وحيدقاسمي بعدازظهردوشنبه ۱۹سرطان که ازشهرايبک رهسپارشهرمزارشريف بود درتنگي تاشقرغان باپذيرايي گرم وشگفت انگيزاتحاديه هنرمندان ولايت بلخ،کارمندان روزنامه بازتاب منتشره شهرمزارشريف،نماينده خاص دفتروالي بلخ،برخي ازباشنده گان شهرمزارشريف،نماينده ي تلويزيون آيينه روبروگرديد.وحيدقاسمي ازتاشقرغان تاآر امگاه حضرت علي )رض( درشهرمزارشريف همراهي وبدرقه شد.وحيدقاسمي درزيارتگاه سخي شاه مردان ازسوي خطيب روضه مبارک استقبال گرديدودرپايان زيارت يک سوب چپن ازوي دريافت کرد.
وحيدقاسمي روزسيزدهم جولاي که دريک دعوت صبحانه ازسوي والي ولايت بلخ ترتيب شده بود،اشتراک ورزيدکه درآن تعدادزيادي ازهنرمندان،اديبان ونويسنده گان ومقامات دولتي آنولايت اشتراک ورزيده بودند.
وحيدقاسمي بتاريخ۱۷جولاي دوباره به کانادابازگشت وقراراست تازه ترين دي وي دي که محصول سفرهنري اوبه افغانستان است عنقريب برون شود.