زندگی

'معجون اعتماد' ساخته شد

دانشمندان ادعا می کنند که با کمک يک هورمون کليدی، معجونی ساخته اند که باعث افزايش اعتماد فرد به سايرين می شود.

اين مطالعه ميزان اعتماد افراد در دادن و ستاندن پول را محک می زند

 

محققان دانشگاه زوريخ می گويند آزمايش های آنها نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض "معجون" آکسيتوسين باعث شد افراد اعتماد بيشتری نسبت به سايرين نشان دهند.

آنها در گزارشی که در نشريه "نيچر" به چاپ رسيده می گويند که اين يافته ها می تواند به کسانی از بيماری هايی مانند اوتيسم (درخودفرورفتگی) رنج می برند کمک کند.

آکسيتوسين ملکولی است که به طور طبيعی در ناحيه هيپوتالاموس مغز توليد می شود و مسوول نظم بخشيدن به انواع فرآيندهای روانی از جمله احساسات و هيجانات است.

اين ماده همچنين بر ساير بخش های مغز که عملکرد آنها به رفتارهای اجتماعی و عاطفی مرتبط است اثر می گذارد.

همچنين در مطالعه به روی حيوانات نشان داده شده است که آکسيتوسين در پيوند ميان نر و ماده و همچنين ميان مادر و نوزاد نقش دارد.

افزايش اعتماد

تيم محققان سوئيسی و آمريکايی که مظنون شده بودند اين ماده می تواند در انسان نقش مشابهی بازی کند از 58 نفر برای شرکت در "تست اعتماد" دعوت کردند.

داوطلبان در يک بازی شرکت کردند و در آن به دو گروه "سرمايه گذار" و "امانت دار" تقسيم شدند. سپس به "سرمايه گذاران" گفته شد که می توانند به "امانت دار" منسوب خود صفر، چهار، هشت يا دوازده نمره اعتبار مالی بدهند.

اگر سرمايه گذار اعتماد نشان می داد، مجموع رقمی که توزيع آن ميان طرفين امکان داشت افزايش پيدا می کرد، اما در مرحله اول امانت دار تمام پاداش را درو می کرد.

سپس اين حق امانت دار بود که تصميم بگيرد با به جا آوردن اعتماد سرمايه گذار، سود حاصله را نصف کند يا همه آن را نگه دارد.

در پايان بازی، اعتبارات مالی به وجه نقد بدل شد، که بدان معنی بود که هم سرمايه گذار و هم امانت دار دارای انگيزه های خودخواهانه مالی هستند.

محققان آکسيتوسين يا نمونه تقلبی آن را به صورت اسپری به سرمايه گذاران و امانت داران دادند.

از 29 سرمايه گذاری که آکسيتوسين واقعی دريافت کردند، 13 نفر (45 درصد) "حداکثر اعتماد" را نشان دادند. درحالی که از 29 سرمايه گذاری که نمونه تقلبی را دريافت کرده بودند تنها 6 نفر (21 درصد) چنين کردند.

آکسيتوسين رفتار امانت دارها را عوض نکرد.

به علاوه، زمانی که در بازی جای امانت دارها به کامپيوتر داده شد، تاثير آکسيتوسين بر سرمايه گذاران از ميان رفت.

محققان به سرپرستی دکتر ارنست فر، می گويند اين نشان می دهد که اين ماده حس معاشرت را تقويت می کند.

به گفته آنها به علاوه بر موانعی چون وحشت از خيانت فائق می آيد.