زندگی

ارتباط رنگ مو به سرطان

محققان شواهد تازه ای داير بر ارتباط ميان استفاده از رنگ مو با ابتلا به سرطان يافته اند.

يک مطالعه اروپايی با حضور تقريبا 5000 داوطلب زن نشان داده است کسانی که به طور مرتب موهايشان را رنگ می کنند بيش از سايرين با خطر ابتلا به سرطان ليمفوما روبرو هستند.

با اين حال کارشناسان تاکيد کردند که برخی عوامل سرطان زا از دهه 1970 به اين سو از رنگ ها حذف شده است.

با اين حال آنها گفتند افرادی که پيش از آن دوران مرتبا در معرض رنگ مو قرار داشتند، از جمله آرايشگران، بايد نسبت به خطرات آن آگاه باشند و بدن خود را برای اطمينان از نداشتن توده های نامتعارف چک کنند.

سرطان های ليمفوما در سيستم لنفاوی روی می دهد. سيستم لنفاوی شبکه ای از رگ هاست که بخشی از سيستم دفاعی بدن را تشکيل می دهد و سلول های ضدعفونت به نام "ليمفوسايت" را جابجا و سلول های مرده را از بافت ها تخليه می کند.

نويسندگان اين مقاله تحقيقی از آژانس بين المللی تحقيقات سرطان در فرانسه يافته های خود را در "کنفرانس بين المللی ليمفومای بدخيم" عرضه کردند.

براساس اين مطالعه، خطر ابتلا به سرطان ليمفوما در ميان زنانی که به طور مرتب از رنگ مو استفاده می کرده اند، در مقايسه با زنانی که پيش از سال 1980 هرگز موهايشان را رنگ نکرده بودند 20 درصد افزايش يافت.

بنابه تخمين ها در حدود يک سوم زنان در اروپا و آمريکای شمالی، و همچنين 10 درصد از مردان بالای 40 سال، از نوعی رنگ مو استفاده می کنند.

پروفسور پائولو بوفتا از محققان اين مطالعه گفت: "اطمينان بخش است که بدانيم رنگ هايی که در 25 سال اخير مورد استفاده بوده ظاهرا با ازدياد خطر ابتلا به سرطان همراه نيست."

وی افزود: "شايد هنوز نتوان در مورد ارتباط استفاده از رنگ های قديمی تر به برخی موارد ليمفوما نتيجه گيری کرد، اما اين شواهد در حال افزايش است."

وی گفت مطالعه ای که چند هفته قبل در نشريه انجمن پزشکی آمريکا منتشر شد نيز ارتباطی ميان ليمفوما و رنگ موهای قديمی تر پيدا کرده است.

با اين حال مطالعه تازه عليرغم نگرانی های قبلی، هيچگونه ارتباطی ميان رنگ مو و سرطان هايی چون سرطان مثانه و سينه پيدا نکرد.