زندگی

توليد نخستين سلول پايه منحصر فرد برای بيماران

دانشمندان کره جنوبی می گويند برای نخستين بار نوعی سلول پايه که به صورت منحصر به فرد برای هر بيمار طراحی می شود توليد کرده اند.

رولاند پيز
 

هر يک از اين 11 مجموعه سلول پايه با استخراج مواد ژنتيکی از بيمار و قرار دادن آن در تخمک های اهدايی آفريده شده است.

سلولی که به اين ترتيب توليد شد صددرصد با مشخصات سلولی بيمار همخوانی دارد و بدان معنی است که می توان از آن برای معالجه بيماری هايی مانند ديابت استفاده کرد بی آنکه خطر طرد بافت های تازه توسط بدن وجود داشته باشد.

اما پژوهشگران به مجله "ساينس" گفتند که هنوز موانعی هست که بايد برطرف شود.

علاوه بر اين منتقدان می گويند که اين شيوه "همانندسازی ژنتيکی" (کلونينگ) غيراخلاقی است.

دکتر جرالد شاتن، از دانشگاه پيتزبورگ در آمريکا که با تيم محققان دانشگاه ملی سئول همکاری کرده است گفت از آنجا که اين مجموعه سلول ها از افراد بيمار گرفته شده است، احتمال دارد برخی از مشخصات بيماری در آن بروز کند، که در برخی موارد به آن معنی است که بايد پيش از استفاده از آن برای معالجه، دستکاری شود.

پروفسور وو سوک هوانگ و همکارانش که سال گذشته موفق به کلون کردن جنين انسان شده بودند می گويند محققان همچنين بايد راه هايی برای هدايت موثر روند رشد سلول ها برای بدل شدن به انواع سلول های پايدار پيدا کنند.

آنها گفتند: "دانشمندان بايد راهی برای حذف عناصر باقی مانده حيوانی از فرآيند آزمايشگاهی بيابند."

در حال حاضر برای جدا کردن سلول هايی که برای اينگونه تحقيقات به آنها نياز است از آنزيم های حيوانی استفاده می شود.

اين گروه همچنين تاکيد کردند که نبايد از اين تکنيک برای کلون کردن نوزادان استفاده کرد.

شيوه توليد

سلول های پايه نوعی سلول اوليه "مادر" هستند که می توان آنها را برای بدل شدن به انواع بافت های بدن برنامه ريزی کرد.

محققان برای ايجاد سلول های پايه ای که خاص هر بيمار است، مواد ژنتيکی (DNA) را از سلول پوست بيماران داوطلب استخراج کرده و آن را در تخمک های اهدايی که ماده ژنتيکی آنها تخليه شده بود قرار دادند.

اين تخمک ها سپس برای مدت شش روز پرورش داده شدند به طوری که به مراحل اوليه جنينی برسند. دانشمندان سپس سلول های پايه را از آنها خارج کردند.

زمانی که محققان آنها را در آزمايشگاه معاينه کردند، سلول های پايه به لحاظ مصون شناسی با مشخصات سلولی فردی که دی ان ای را اهدا کرده بود کاملا تطبيق می کرد.

بسياری از دانشمندان اين تحقيقات را يک پيشرفت مهم دانسته و از آن استقبال کرده اند.

پروفسور کريس هيگينز، از شورای تحقيقات پزشکی بريتانيا، گفت: "اين يک پيشرفت جدی است و احتمال درمان به کمک سلول پايه بدون خطر طرد بافت از سوی بدن را ارائه می کند.

"دانشمندان کره ای همچنين تکنيک و قابليت اعتماد فرآيند انتقال سلول پايه را بهبود بخشيده اند."

اما جوليا ميلينگتون از گروه Prolife Alliance در بريتانيا گفت: "کلون کردن برای مقاصد تحقيقاتی، که شامل توليد جنين انسان با هدف آزمايش و در مرحله بعدی نابودی آن باشد، عميقا غيراخلاقی است."