زندگی

 

نصرت پارسا خواننده افغان کشته شد

 

آقای پارسا به هنگام مرک 35 سال داشت

 

بر اساس گزارشهای رسيده آقای پارسا پس از کنسرت خود در سالن "کوئين اليزابت" ونکووور کانادا که به خاطر روز "مادر" برگزار می شد مورد حمله عده ای قرار گرفت و کشته شد.

 

نجيب، برادر آقای پارسا به بی بی سی گفت در طول مراسم کنسرت عده ای پيوسته از اين خواننده درخواست آهنگهای شاد می کنند.

گزارشها می گويند که آقای پارسا در پاسخ به اين درخواستها می گويد که عده ای نيز خواهان آهنگهای آرامتر هستند.

به گفته پليس پس از کنسرت عده ای به آقای پارسا حمله می کنند و او را به قتل می رسانند.

گزارش شده که آقای پارسا از پله به پايين افتاده است. آقای پارسا پس از اين حمله جراحات مغزی بر می دارد و در نهايت در بيمارستان می ميرد.

يک مرد در اين رابطه بازداشت شده است.

آقای پارسا از سنين کودکی موسيقی را فرا گرفت و بعدها برای فراگيری هنر آوازخوانی و موسيقی نزد استادان هندی به هند سفر کرد.

وی مدتی در آلمان زندگی کرد.

آقای پارسا به هنگام مرگ 35 سال سن داشت.