زندگی

جدال آموزشی در آمريکا بر سر نظريه تکامل

در صورت وضع مقررات تازه، نظريه تکامل در

مدارس ايالتی کانزاس به چالش گرفته خواهد شد

هيات مديره آموزشی ايالت کانزاس بحثی چهار روزه درباره اين مساله را که مدارس ايالتی پيدايش حيات و انسان را چگونه تدريس می کنند آغاز کرده است.

اين درحالی است که ايالت کانزاس ابتدا شش سال پيش با صدور حکمی برای کاهش اهميت نظريه تکامل در مدارس ايالتی، به بحثی ملی در اين زمينه دامن زده بود.

محافظه کاران مذهبی برای تغيير آيين نامه های آموزشی اين ايالت فشار آورده اند، به طوری که به کاهش اهميت نظريه تکامل چارلز داروين در کلاس درس منجر شود.

آنها استدلال می کنند که آموزش دادن نظريه تکامل نشانه وجود تعصب عليه مذهب در نظام آموزشی است.

سازمان ها و موسسات علمی، جلسات بررسی اين تغييرات را تحريم کرده اند.

'آفرينش برتر'

يکی از کميته های هيات مديره آموزش و پرورش ايالت کانزاس اين جلسات را برای بررسی تجديد نظر در معيارهای آموزشی دروس علمی اين ايالت تشکيل داده است.

اين هيات در ماه ژوئن تصميم خواهد گرفت که آيا بايد برنامه دروس علمی را به گونه ای اصلاح کند که شامل انتقاد از اصول نظريه تکامل (به عنوان توضيحی درباره سرمنشاء پيدايش حيات، جهان و کد ژنتيکی) شود يا خير.

اگر اين تغييرات اعمال شود آموزگاران ترغيب خواهند شد تا در کلاس درس درباره "ساير توضيحات" پيرامون سرمنشاء پيدايش حيات و انسان بحث کنند.

اين جلسات با حضور گروهی از وکلا و همچنين فهرست بلندبالايی از شاهدان، که جملگی مخالف آموزش دادن نظريه تکامل هستند، برگزار می شود.

بسياری از شاهدان از اصل "آفرينش برتر" که می گويد شواهد علمی نمی تواند توضيح دهنده پيچيدگی جهان باشد و خلقت بايد نتيجه نوعی قدرت برتر باشد حمايت می کنند.

به گفته ويليام هريس از "شبکه آفرينش برتر" در کانزاس، در مدارس آموزش داده می شود که حيات به طور طبيعی و تصادفی پديد آمده و تکامل پيدا کرده است، درحالی که اين مساله "با تعاليم کتاب مقدس در تضاد است."

آقای هريس، که يک پژوهشگر پزشکی است، گفت: "بخشی از هدف کلی ما اين است که تعصب موجود عليه مذهب که هم اکنون در مدارس وجود دارد را حذف کنيم."

سازمان های علمی در سطح ملی و ايالتی اين جلسات را تحريم کرده و می گويند که اينها جلساتی ساختگی است که از قبل بر عليه نظريه تکامل ترتيب داده شده است.

گروه های علمی به جای شهادت دادن در جلسات کميته هيات مديره آموزش و پرورش ايالت کانزاس، به برگزاری کنفرانس های روزانه در اطراف آن می پردازند.

اين گروه ها در نخستين روز جلسات، يک فرقان و دو صندوق حاوی مجلات علمی که آکنده از استدلال ها و شواهدی به نفع نظريه تکامل است را به معرض نمايش گذاشتند.

جک کربز، از مقام های گروه "شهروندان حامی علم" در کانزاس گفت: "اين محاکمه ای نمايشی و يکجانبه است. آنها علم و آموزش را تهديد می کنند."

'جنگ های تکامل'

کانزاس يکی از جبهه های اصلی آنچه برخی "جنگ های تکامل" می خوانند است.

ايالت کانزاس در سال 1999، زمانی که اکثريت محافظه کار هيات مديره آموزش و پرورش ايالت به نفع کمرنگ ساختن آموزش نظريه تکامل در دروس علمی ايالتی رای داد، به بحثی ملی دامن زد.

هم اکنون هيات های مديره آموزش و پرورش در بيش از ده ايالت آمريکا با چالش های تازه ای از سوی حاميان "آفرينش برتر" مواجه شده و سرگرم دست و پنجه نرم کردن با اين مساله هستند.

اما عليرغم تلاش های جاری برای محدود کردن آموزش نظريه تکامل، مدارس ايالتی در آمريکا از تدريس ديدگاه های کتاب مقدس درباره سرمنشاء خلقت منع شده اند.

ديوان عالی آمريکا در سال 1987 رای داد که نظريه خلقت براساس تعاريف کتاب مقدس را نمی توان توام با نظريه تکامل در مدارس تدريس کرد.