زندگی

گرامی وجاویدان باد خاطرات شهدای حوادث افغانستان

مروه‌ي خونين

آوارگان بيــاد شمــا گريــــه مي‌كنــم

در نيمــه‌هـاي شب به خدا گريه مي‌كنــم

 

هــرگز دگر بــه خنــده نيابــي لب مـرا

زان محشــري كـه گشته به پا گريه مي‌كنم

    

رنگيــن بــه خون دل شده ياران غذاي ما

بــر آن لــب نديــده غــذا گريه مي‌كنم

 

آنجــا كــه در عـزاي عزيزان نشسته‌ايـد

مــن نيــز همصـداي شمـا گريـه مي‌كنم

 

بــا ايــن همــه صــلابـت و آزادگي من

پــرسيــده‌اي دمي كـه چرا گريه مي‌كنم

 

بــرخــاك تـر بخون شده كشتگان عشق

بــر عـاشقــان كــوي وفـا گريه مي‌كنم

 

بــر نينــواي كشــور دل گر گذر  كـنـي

بــر قتلــگاه كــرببــلا گريــه مي‌كنـم

بر نـو عروس حجله خونين كه دسـت و پاي

بــا خـون خويــش كرده حنا گريه مي‌كنم

 

بــر مــادري كــه از ستــم جانيان دهـر

فـرزنـــد خويــش كرده رها گريه مي‌كنم

 

تنهــا نــه تــو ز نــاله طفلان فغان كني

بــا قـدسيـان به درد شمـا گريـه مي‌كنم

 

گر ناكســان بـه نالـه‌ي‌تان خنده مي‌كنند

بر بنــدگان نفــس و هـوا گريـه مي‌كنـم

 

بــر آن ســري كه گشته جدا از تن شهيد

بــر نعــش پـاره پـاره جدا گريه مـي‌كنم

 

بــرمــادري كــه سينــه او را بريده‌انـد

بــر ظلــم و كيــن  قوم دغا گريه مي‌كنم

 

سـر نيــزه جاي سينه‌ي مادر مكيده  است

بــر كــودك شهيــد جفــا گريه مي‌كنم

 

بـــا دختــران كشتــه‌ي ‌تيــغ  تـزارها

در رود خـون نمــوده شنــا گريه مي ‌كنم

 

بــر دار عشــق وعــزت و آزادي و شرف

زان دارهــا كــه گشتـه به پا گريه مي‌كنم

 

بــا مــن بيــا بــه مروه‌ي خونين آفتاب

كــز ديده خون به سعي و صفا گريه مي‌كنم

 

امشــب سـروش مژده‌ي خون مي‌دهد مگر

كاينــگونــه در نيـاز و دعـا گريه مي‌كنم

       

وثوق