زندگی

حرکات چشم  ممکن است جايگزين حرکات ماوس شود


رايانه حرکات چشم را زير نظر می گيرد

آلفرد هرميدا خبرنگار علمی بی بی سیرايانه های آينده ممکن است به جای ماوس يا صفحه کليد، توسط حرکات چشم کنترل شوند.

دانشمندان کالج "امپريال" در لندن در حال تحقيق بر روی فن رديابی حرکات چشم هستند که شيوه نگاه انسان به اشيا را تحليل می کند.

اين گروه تلاش می کند نحوه نگاه انسان به اشيا و ترجمه اطلاعات دريافت شده از طريق چشم به عمل را دريابد.

 

پروفسور "گوانگ-ژونگ يانگ" از دانشکده علوم رايانه ای در کالج امپريال گفت: "ردياب چشم در آينده چنان ساده و قابل اطمينان خواهد بود که به وسيله ديگری برای انتقال داده ها به رايانه بدل خواهد شد و می تواند مانند يک ماوس پيشرفته عمل کند."

دانشمندان در کالج امپريال از يک دستگاه ردياب چشم که با اشعه مادون قرمز کار می کند استفاده کرده اند تا چگونگی حرکات چشم به هنگام انجام يک عمل را دريابند.

برای انجام اين تحقيق، تصاويری به افراد نشان داده و از آنها خواسته شد هدف معينی را در آن، مانند دستی که در ميان جمعيت تکان داده می شود، پيدا کنند.

جستجو برای يافتن مثلا يک دست در ميان جمعيت درست مانند حل جدول کلمات، نيازمند تلاش فکری است. دانشمندان سعی می کنند بفهمند اين فرآيند چگونه عمل می کند.

پروفسور يانگ به بی بی سی گفت: "شما ممکن است چيزهايی را ببينيد، اما ممکن است نتوانيد آنها را تشخيص دهيد."

"ما سعی می کنيم نحوه عملکرد سيستم های بينايی بيولوژيکی را دريابيم و به کمک آن سيستم های بينايی رايانه ای را طراحی کنيم."

اين گروه قصد دارد تحقيقات خود را در زمينه هايی مانند جراحی روبوتيک به کار بندد.

پروفسور يانگ همچنين معتقد است از فن آوری رديابی حرکات چشم می توان برای کار با ماشين، مثلا رايانه، کمک گرفت.

از ديگر کاربردهای بالقوه اين فن آوری اين خواهد بود که اين سيستم می تواند داخل اتومبيل نصب شود و اگر راننده پشت فرمان به خواب رود به او هشدار دهد.

پروفسور يانگ تحقيقات خود را در "نمايشگاه تابستانی علوم انجمن سلطنتی" در لندن که کار محققان ممتاز در زمينه علوم در بريتانيا را به نمايش می گذارد معرفی کرد.