زندگی

همه روزه، روزه بودن همه شب نمازکردن

 

همه روزه، روزه بودن همه شب نمازکردن

همه ســا له حج نمودن ســفر حجاز کردن

 

ز مدینه تا  به  کعبه سـر وپـا بــرهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به وظیفه  بـاز  کردن

 

به مساجد و معابد رۀ اعتکاف جستن

زملاهی و منا هی همه احتراز کردن

 

شب جمعه ها نخفـتن بخدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش  طلب نیاز کـردن

 

به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد

که بروی نا امیدی در بسته باز کردن