زندگی

خروس، نماد حيوانی حاکم بر سال ۱۳۸۴

لادن .پ

گاهشمار با علامتهای حيوانها

بر مبنای باورهای ديرينه در مشرق زمين و بين ملت های آريايی سال بر گردش دوازده صورت يا نماد متکی است. اين دوازده نماد حيوانی هريک دارای خصوصياتی است و هرکدام بر يک سال حکومت می کنند.

بر هر دوازده ماه سال هم نماد حيوانی ديگر حاکم است که آنها هم ويژگی های خود را دارند.
بر هر ماه هم يکی از عناصر چهار گانه آب، باد، خاک، آتش حاکم است که هر عنصر هم دارای خصوصياتی ويژه است.

نمادهای حيوانی دوازده گانه ای که بر سال حاکم اند، عبارتند از: موش، گاو، ببر، گربه ( يا خرگوش )، اژدها ( يا نهنگ )، مار، اسب، بز( يا گوسفند )، ميمون، خروس ( يا مرغ )، سگ و خوک.

شرقی ها معتقدند اتفاقات هر سال از شخصيت حيوان نمادينش متاثر است. احتمالا اين هم فانتزی باقيمانده از دوران باستان است.

صدای قوقولی قوقو می آيد

نماد حيوانی حاکم بر سال 13۸۴ جناب خروس است که با گردنی افراشته و قدم هايی محکم از جمعيت زير فرمان خود سان می بيند! درست مثل يک ژنرال در مراسم رسمی پادگان های ارتشی.

بر مبنای باورهای شرقی سال خروس سال نظاميان و ديکتاتورهاست. سالی است که در طول آن قدرتمداران هيچگونه بی احترامی يا اعتراضی را تحمل نمی کنند.

خروس سال پيشرفت های وسيع نظامی و به قدرت رسيدن نظاميان و زورمدارهاست. در اين سال حتی بحث های سياسی می تواند دردسر آفرين باشد. برای اعتراض و آزادی های سياسی بايد منتظر سال ديگر بود که سال سگ است.

چينی ها بر اين باورند که خروس سال يک دنده هاست. خروس آنقدر خودخواه است که برای اثبات عقيده اش حالت تهاجمی به خود می گيرد.

سالی است که سياستمدارهای راستين به مرخصی می روند و نظاميان و رفتارهای خشن نظامی بر جوامع حاکم می شود. البته سال خيال پردازها و روياپردازها هم هست. سال قول های بزرگ و عمل های کوچک است. سال مرگ قهرمانان شجاع و متهور و لاف زن و سال شهرت های کاذب است.

سال فيلسوف های پرگو و افراط و تفريط و سختکوشی مستمرو کم ثمر است.

در مجموع شرقی ها معتقدند سال خروس سال سختی برای زندگی کردن است. امکان بيکاری، بی پولی و کمبود مواد غذايی وجود دارد و در نقاطی از جهان ممکن است قحطی رخ دهد.

امسال سال ترقی نظاميان است. تعدادی از آنها به دليل شجاعت و تهورشان تحسين خواهند شد.
اما همه چيز در سال خروس اينقدرها بد نيست. يا دستکم بر مبنای طالع بينی های شرقی برای متولدين همه سال ها به يکسان سخت نخواهد گذشت. سال خروس برای متولدين سال هايی که بر آنها موش ( متولدين سال های ۱۳۲۷، ۳۹، ۵۱، ۶۳ و ۱۳۷۵)، گاو( متولدين سال های ۱۳۲۸، ۱۳۴۰، ۵۲، ۶۴ و ۱۳۷۶ )، اژدها ( متولدين سال های ۱۳۱۹، ۳۱، ۴۳، ۵۵، ۶۷ و ۱۳۷۹ )، اسب ( متولدين سال های ۱۳۲۱، ۳۳، ۴۵، ۵۷، ۶۹ و ۱۳۸۱)، خروس ( متولدين سال های ۱۳۲۴، ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۱۳۸۴ ) و خوک ( متولدين سال های ۱۳۲۶، ۳۸، ۵۰، ۶۲ و ۱۳۷۴ ) سال خوب و موفقيت آميزی خواهد بود.

متولدين سرشناس سال خروس

به نوشته پائولا دلسول در کتاب طالع بينی چينی با توجه به ويژگی های خروس، به نظر می رسد برخی از خروس های سرشناس تاريخ يونيفورم نظامی برتن دارند، مانند: ريشليو، گوبلز، کلبر و ريموند اليور.

ماری دومديسی و پل ششم هم متولد سال خروس اند. از نويسندگان سرشناسی که در سال خروس متولد شده اند، می توان از فرانسوا مورياک، آندره موروا، ويليام فالکنر، دکارت، کيپلينگ، لافونتن و کولت نام برد.

اما يک خروس سرشناس هم در ميان ياغيان و طاغيان وجود دارد. کلايد گانگستر معروف آمريکايی که فيلم بانی و کلايد بر اساس سرگذشت او ساخته شد هم متولد سال خروس است.

عکسی از نمادهای حيوانی دوازده گانه در حاشيه علامت تماميت هستی
اهالی خاوردور اين علامت را ( دايره ای که به دوقسمت و دو رنگ است ) علامت ين و يانگ می نامند که مظهر تماميت هستی و انسان است.
رنگ روشن يانگ و نماد عنصر مردانه هستی است، مانند روز، آسمان، بهار و تابستان
رنگ تيره ين و نماد عنصر زنانه هستی است، مانند شب، زمين، پاييز و زمستان
در ميان هر رنگ نشانه کوچکی از رنگ قسمت مقابل وجود دارد که به معنای اين است که هر چيزی متضاد خود را در درون خود دارد.