زندگی

گفتار بزرگان

"هرکه باداناتر از خود جدل کند تا بدانند که داناست،بدانند که نادان است."

سعدی

 

 

کسانی که حقیقت را درک کرده اند با افرادی که حقیقت را دوست می دارند برابر نیستند.

کنفوسیوس

 

 
همه اشياء داراي قيمت هستند و اين تنها انسان است كه داراي حرمت و منزلت است.

کانت

 

 

تنها فضیلتی که من خواهان آنم حقیقت و عدم توسل  به زور است.

گاندی