زندگی

رحمان بابا

فرهنگ و ادبيات پشتون در طول چند سال گذشته و به خصوص به دليل عملکرد طالبان و اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، صدمات زيادی خورده است.

هارون رشيد
خبرنگار بی بی سی در پيشاور 

اما با تلاش دو معلم انگليسی به نظر می رسد که صدمات وارده شده به فرهنگ و ادبيات پشتون تا حد زيادی برطرف شود.

اين دو معلم زبان انگليسی "رابرت سامپسون" و "معين خان" هستند که در ايالت سرحد پاکستان که پشتون نشين است، ساکنند.

آقای سامپسون و آقای خان در چهار سال گذشته تلاش کرده اند تا آثار شاعر برجسته پشتون يعنی "رحمان بابا" را به انگليسی ترجمه کنند.

و جالب آنکه موضوعی که در اشعار ترجمه شده وجود ندارد موضوع "جهاد" است.

افتخار پشتونها

اين کتاب که نام آن "اشعار رحمان بابا، شاعر پشتونها" نام دارد 900 صفحه است و مولفان آن تلاش کرده اند تا علاقه وافر پشتونها به صلح، عشق را به خوانندگان ارايه دهند.

اين موضوعات تقريبا در تمامی اشعار رحمان بابا ديده می شوند.

تقريبا تمامی پشتونها با نام رحمان بابا آشنا هستند و بسياری از اشعار او را حفظ هستند.

روشنفکران پشتون می گويند اشعار رحمان بابا برای آن دسته از افرادی که بخوبی وی را می فهمند بسيار بالاتر از شعر است.

اهميت رحمان بابا و اشعار وی به حدی است که به گفته اين روشنفکران پس از قرآن، پشتونها آن را بيشتر از هر کتاب ديگری می خوانند.

اشعار رحمان بابا برای بيش از 300 سال فقط و بدليل زبانی که اشعار به آن سروده شده است فقط برای آنهايی که پشتو می دانستند قابل خواندن بود.

مولفان کتاب اميدوارند که با ترجمه آن به انگليسی اکنون اشعار رحمان بابا برای بسياری در جهان قابل خواندن باشد.

در کتاب اشعار رحمان بابا چهار فصل نيز به زندگی و فعاليتهای رحمان بابا و موضوعات اشعار وی اختصاص يافته است.