زندگی

مغز انسان و کامپيوتر


مغز انسان حدود يکصد ميليارد سلول عصبی دارد که وظيفه پردازش و ذخيره کردن اطلاعات را بعهده دارند (نام اين سلولها نورون-Neuron است و فقط 10 درصد حجم مغز را تشکيل می دهند). اين 100 ميليارد سلول مثل 100 ميليارد CPU هستند که هر کدامشان به چندهزار CPU مجاور مثل شبکه متصل شده اند. اين مجموعه را ميشود با شبکه ای از کامپيوترهای متصل به اينترنت مقايسه کرد مننها تفاوت در اينست که کامپيوتری که ما با آن کار ميکنيم هم خيلي سريعتراست و هم حجم حافظه بيشتري دارد (مقايسه هر سلول با مثلاً يک CPU پنتيوم). علاوه بر اين، سلولهاي مغز ما در انجام کارهای مختلف هماهنگ با هم و در جهت يک هدف مشخص فعاليت ميکنند ولي کامپيوترهايي که من و شما و ديگران به اينترنت وصل کرده ايم هر کدام براي خودشان بصورت مستقل کار ميکنند و نه در جهت هدف مشترکي. در نتيجه با اينکه تک تک سلولهاي مغز ما از هر کدام از اين کامپيوترها ضعيفتر هستند ولي در مجموع پردازش موازي اطلاعات را به نحو بسيار قويتري انجام ميدهند. خيليها معتقند که تنها يک شبکه موازي از کامپيوترها قابليت اينرا خواهد داشت که عملکرد مغز انسان را شبيه سازي کند ولي اين امکان نيز وجود دارد که سرعت پردازش اطلاعات در کامپيوترها روزی آنقدر زياد شود که در عمل بتواند همه کارهايي که مغز انسان بصورت موازی انجام ميدهد را بصورت سريال انجام دهد و از نظر سرعت هم کم نياورد. بعنوان مثال، برنامه شطرنج بازي که کاسپاروف قهرمان جهان را شکست داد تقريباً بیشتر حالات ممکن بازي را در هر مرحله بصورت فوق العاده سريع محاسبه ميکرد در حاليکه مغز شطرنج باز از استراتژی استفاده ميکند و دنبال تمام حالتها نميرود چون خيلي از آنها اساساً بي ارزش هستند. استفاده از اين استراتژي کمتر وقت شطرنج بازرا ميگيرد ولي در مقابل، کامپيوتر چون سرعت پردازشش خيلي زياد شده، ميتواند اين اضافه کاري انجام محاسبات بيشتر را براحتي جبران کند و در آخر شايد حتي وقت اضافه هم بياورد.

اگر بخواهيم يک روبات درست کنيم که مغز آن مثل مغز آدم کار کند نميتوانيم 100 ميليارد
CPU در آن بگذاريم. ما کارهايي مثل ديدن، شنيدن، لمس کردن، فکر کردن و غيره را ميتوانيم همزمان انجام دهيم چون سلولهاي مغزمان بصورت موازي کار ميکنند و هر کدام وظيفه خاصي دارند. ولي در انجام همين وظيفه ها نيز مغز ما سرعت نامحدود ندارد. همينجا است که يک پردازش گر خيلي سريع خواهد توانست اين کارها را به نوبت انجام دهد و در مجموع سرعتي مانند انسان از خود نشان دهد. مثلاً اول ببيند بعد بشنود بعد بو کند و غيره و تمام اينکارها را در کسري از ثانيه تمام کند. نتيجه کاراز نظر زماني درست مثل همان کارهايي خواهد بود که مغز انسان بصورت موازی انجام ميدهد.