زندگی

هشدار در باره گرمايش سريع آب و هوا

پژوهشگران هشدار داده اند که دمای آب و هوای کره زمين با سرعتی به مراتب بيش از آنچه که قبلا پيش بينی می شد رو به افزايش دارد.

گروهی از دانشمندان با انجام تحقيقاتی به اين نتيجه رسيده اند که در صورت ادامه توليد گازهای گلخانه ای ناشی از استفاده گسترده از سوخت های فسيلی، به خصوص فرآورده های نفت و زغال سنگ، در سطح کنونی انتظار می رود دمای زمين تا حدود يازده درجه سانتيگراد افزايش يابد که دو برابر پيش بينی های قبلی است.

اين بررسی، که نتايج آن در نشريه عملی نيچر Nature به چاپ رسيده، گسترده ترين تحقيقی است که در زمينه تاثير کاربرد سوخت فسيلی بر دمای زمين صورت گرفته و در آن يک الگوی شبيه سازی توسط دهها هزار نفر مورد استفاده قرار گرفت.
 

پژوهش گسترده
در اين پژوهش 95 هزار کاربر کامپيوتر در 150 کشور جهان برنامه شبيه سازی تغيير آب و هوای زمين را به کار بردند و با استفاده از فرضهای مختلف تمامی وضعيتهای احتمالی را مورد بررسی قرار دادند

برای انجام اين تحقيقات، به جای به کارگيری کامپيوترهای پرقدرت و اجرای يک برنامه پيچيده، از داوطلبان خواسته شد در زمان های استفاده کمتر از کامپيوترهای شخصی خود، در اجرای برنامه های ساده شبيه سازی شرکت کنند. 

بيش از 95 هزار تن از کاربران کامپيوتری در بيش از 150 کشور با اجرای حدود 60 هزار الگوی شبيه سازی در اين طرح مشارکت داشتند.

در نتيجه، به جای يک پيش بينی واحد، تعداد کثيری پيش بينی در مورد جنبه های مختلف گرمايش زمين صورت گرفت که تمامی وضعيت های احتمالی را شامل می شود.

نتيجه کار نشان داده است که دمای زمين حداقل 2 درجه و حداکثر يازده درجه افزايش خواهد يافت و زمان رسيدن به اين گرما به نحوه استفاده از سوخت های فسيلی بستگی دارد.

نقطه امن؟

در مجموع، انتظار می رود در صورت ادامه روند افزايش توليد گازهای گلخانه ای در سطح فعلی، اين پيش بينی حدود يک قرن ديگر تحقق يابد.

نتيجه ديگری که از اين پژوهش به دست آمد ناممکن بودن تعيين دقيق ميزان توليد گازهای گلخانه ای در سطحی "امن" است.

پژوهشگران گفته اند هنوز نمی توان مشخص کرد که چه سطح از ميزان توليد اين گازها را می توان بدون خطر دانست.
 

ترافيک در نيويورک
سوختهای فسيلی عامل افزايش دمای زمين است

گازهای ناشی از استفاده از سوخت های فسيلی، به خصوص گاز اکسيد کربن، مانع از تبادل حرارتی جو زمين با خارج شده و گرما در داخل جو محبوس می شود. 

به همين دليل، اين شرايط به فرآيند توليد گازهای گلخانه ای شهرت يافته که گرمايش آب و هوای زمين را در پی داشته است.

بالا رفتن دمای کره زمين باعث بروز تغيير در آب و هوا می شود و پژوهشگران پديده هايی مانند کاهش بارندگی در برخی مناطق و افزايش آن در مناطق ديگر، جاری شدن سيلاب و ذوب شدن يخ های موجود در مناطق قطبی و ارتفاعات را ناشی از اين تغييرات می دانند.

دگرگون شدن وضعيت آب و هوای زمين اختلالاتی را در شرايط زيست محيطی ايجاد می کند که به گفته دانشمندان، برای انسان و ساير موجودات خطر آفرين است.