زندگی

فضا چه شکلی دارد؟

 

 

 

دانشمندان اخيراً نظريه ای داده اند که بر مبنای آن نه تنها فضا محدود است بلکه شکل (يا بعبارت صحيحتر توپولوژی) آن نيز بر مبنای ساختمان دوازده سطحی (dodecahedron) استوار است (مانند يک توپ فوتبال). اين نظريه مي تواند رفتار خاصی که درتابش پس زمينه کيهانی ( Cosmic Microwave Background Radiation) وجود دارد را توجيه کند. نتايج اين تحقيق در شماره October2003 مجله Nature بچاپ رسيده است.
جالب است که افلاطون در چهار قرن قبل از ميلاد مسيح معتقد بود که عالم از اجزائي تشکيل شده که دارای ساختمانهای چند وجهی هستند. آب، باد، خاک و آتش که به نظر او عناصر اصلی تشکيل دهنده خلقت بودندبه ترتيب ازاجزائی با ساختمانهای بيست وجهی، هشت وجهی، شش وجهی و چهار وجهی تشکيل مي شوند. اما افلاطون اشاره ای به دوازده سطحی در اين بين نمی کند ولی به طرز عجيبی می گويد:
"پنجمين ساختار باقيمانده يعنی دوازده وجهی را خداوند برای رنگ آميزی جهان (
cosmos) استفاده کرد". اين نظريه افلاطون قرنها منشاء بسياری از مکاتب فلسفی تجربی قرار گرفته است و تصويری مقدس از چند وجهی ها درست کرد. مجموعه ای از نقاشيهای لئوناردو داوينچی که بر اساس مشاهدات دقيق چند وجهی ها انجام گرفته است نيز نشان از اهميت اين اشکال در نزد متفکران حتی در قرنها بعد ازافلاطون می باشد.