زندگی

کشف سرنخ ژنتيکی منشا رشد اچ آی وی در انسان

تحليل ژن ها

دانشمندان به مقايسه ژن های انسان و ميمون پرداختند

براساس تحقيقات تازه، در صورتی که تنها يکی از ژن های بدن انسان کمی از آنچه هست متفاوت می بود، اپيدمی ايدز احتمالا هرگز روی نمی داد.

دانشمندان در "شورای تحقيقات پزشکی بريتانيا" دريافته اند که ميمون های موسوم به "ريسس" (rhesus) به کمک تنها يک ژن مخصوص که از آنها در مقابل ويروس ها محافظت می کند، مانع رشد و تکثير ويروس اچ آی وی در بدن خود می شوند.

در بدن انسان ژنی معادل وجود دارد که بی نهايت به اين ژن در ميمون شباهت دارد، اما فعاليت اچ آی وی را سد نمی کند.

دانشمندان در تست های آزمايشگاهی کشف کردند که تنها يک تغيير واحد در اين ژن انسانی ممکن است مانع توسعه اچ آی وی و بروز بيماری ايدز شود.

نتايج اين تحقيقات در نشريه "Current Biology" چاپ شده است.

دانشمندان از مدتی قبل می دانستند که آلوده کردن سلول های ميمون به اچ آی وی در آزمايشگاه بسيار دشوارتر از آلوده کردن سلول های انسان به آن است و اکنون پژوهشگران در شورای تحقيقات پزشکی بريتانيا (ام آر سی) علت آن را دريافته اند.

آنها سرگرم مطالعه ژن هايی که می توانند ويروس ها را مسدود کنند بوده اند و به خصوص ژنی را يافته اند که به "رتروويروس"هايی (retrovirus) مانند اچ آی وی حمله می کنند.

اين ژن "تريم 5" (Trim5) نام دارد اما تنها در غلبه بر ويروس اچ آی وی موجود در بدن "ريسس" موثر است.

دکتر جاناتان استوی، سرپرست تيم محققان در اين رشته مطالعات، معتقد است که تنها يک تغيير واحد در اين ژن می توانست مانع آلوده شدن انسان به اچ آی وی شود.

وی گفت: "انسان ها دارای يک ژن ضد رتروويروسی هستند. متاسفانه اين ژن تنها روی ويروس های موش و اسب کارگر است اما در مورد ويروس اچ آی وی نه."

او افزود: "در مقابل، آن نسخه از ژن 'تريم 5' که در ميمون ريسس وجود دارد می تواند تکثير اچ آی وی و همچنين ساير ويروس ها را مسدود کند."

"بنابراين يکی از نتيجه گيری های مطالعه ما اين است که اگر انسان وارث اين نوع خاص از ژن 'تريم 5' بود در آن صورت اپيدمی ايدز احتمالا هرگز روی نمی داد."

دانشمندان موفق شده اند نوع انسانی اين ژن ضدويروسی را در آزمايشگاه دستکاری کنند.

آنها با تغيير تنها بخشی از اين ژن - به طوری که به نمونه اين ژن در بدن ميمون شباهت پيدا کند - توانستند کاری کنند که سلول های انسان مانع تکثير اچ آی وی شود.

آنها اکنون می خواهند راهی برای قرار دادن اين ژن اصلاح شده در بدن بيماران آلوده به اچ آی وی مثبت پيدا کنند تا سلول های آنها در برابر اين ويروس مقاوم شود.

به گفته آنها اين کار ممکن است مانع ابتلای اين افراد به ايدز شود.

حتی اگر آنها موفق نيز شوند، بعيد است که اين شيوه جايگزين شيوه های درمانی جاری شود، زيرا تکنيک هايی مانند ژن درمانی هنوز با خطرات زيادی همراه هستند.