زندگی

حکم کميسيون اروپا عليه مايکروسافت تاييد شد

يک دادگاه اروپايی تقاضای تجديد نظر شرکت مايکروسافت برای به تاخير انداختن مجازات هايی که کميسيون اروپا عليه اين شرکت اعمال کرده بود را رد کرده است.

اين شرکت عظيم نرم افزارسازی در تلاشی برای معلق کردن مجازات هايی که به اتهام سوءاستفاده از انحصارش بر بازار عليه آن اعمال شده بود به "دادگاه اروپايی نخستين دادخواست" مراجعه کرده بود.

کميسيون اروپا به مايکروسافت دستور داده بود بخش هايی از کد نرم افزار ويندوز را به روی رقبای خود بگشايد و جريمه ای سنگين پرداخت کند.

مايکروسافت عليه اين احکام تجديد نظر خواسته بود، اما دادگاه، درخواست اين شرکت را "تمام و کمال" رد کرد.

مايکروسافت پس از اعلام اين حکم گفت همچنان مطمئن است می تواند با کميسيون اروپا به توافق برسد.

'خسارت غيرقابل جبران'

در ماه مارس، کميسيون اروپا پس از آنکه دريافت مايکروسافت از انحصار تقريبا کامل سيستم عامل ويندوز بر بازار سوءاستفاده کرده است، تحريم هايی عليه آن اعمال کرد.

کميسيون درخواست کرد مايکروسافت شيوه های تجاری خود را اصلاح کند و جريمه ای 497 ميليون يورويی (613 ميليون دلاری) برای آن شرکت تعيين کرد که بزرگترين جريمه ای است که تاکنون در يک پرونده مربوط به نقض قوانين ضدانحصاری اعمال می شود.

مايکروسافت می خواست اين تحريم ها تا زمانی که پرونده قضايی اش در مورد انسجام و اعتبار حکم کميسيون مفتوح است، اعمال نشود و انتظار می رفت اين روند تا چند سال ديگر به طول انجامد.

حکم دادگاه تجديدنظر می تواند تبعات شديد اقتصادی برای مايکروسافت به همراه داشته باشد، زيرا کميسيون دستور داده بود مايکروسافت بخشی از اسرار نرم افزاری خود را فاش و نمونه تازه ای از ويندوز بدون شمول برنامه "مديا پلير" در آن را توليد کند.

"دادگاه اروپايی نخستين دادخواست" حکم داد که شواهدی که مايکروسافت عرضه کرده است، تا نشان دهد که اجرای اصلاحاتی که کميسيون اروپا درخواست کرده است، باعث خسارت جدی و غيرقابل جبران خواهد شد کافی نيست.

"دادگاه اروپايی نخستين دادخواست" دومين مرجع بلندپايه قضايی در اتحاديه اروپاست. با اين حال مايکروسافت اکنون می تواند از بلندپايه ترين مرجع قضايی در اتحاديه اروپا يعنی "دادگاه اروپايی عدالت" فرجام بخواهد.

اتهام کميسيون اروپايی به مايکروسافت بر برنامه ديجيتال "مديا پلير" (Media Player) که اين شرکت به عنوان بخشی از سيستم عامل ويندوز عرضه می کند استوار بود.

بروکسل نتيجه گيری کرد که شمول اين برنامه در ويندوز، معادل سوءاستفاده از انحصار اين شرکت بر بازار است و ميدان را بر رقبا تنگ می کند.

کميسيون همچنين از مايکروسافت خواست بخش های مهمی از کد نرم افزار ويندوز را فاش سازد تا ساير شرکت های توليدکننده محصولات نرم افزاری و سخت افزاری بتوانند با سهولت بيشتری محصولاتی که با ويندوز کار می کند را توليد کنند.