زندگی

متن کامل بيانيه جلسه وزيران خارجه ناتو در بروکسل

وزيران خارجه کشورهاى عضو سازمان پيمان آتلانتيک شمالى (ناتو) در پايان نشست دو روزه خود در بروکسل، روز پنجشنبه بيانيه اى صادر کردند که متن کامل آن در زير آمده است :
۱ - ما در نشست امروز پيشرفت هاى حاصله در زمينه اجراى تصميمات نشست استانبول را بررسى کرديم ، درباره چالش هاى مهم امنيتى پيش روى اين سازمان گفت وگو کرديم و در ارتباط با اقدامات و تدابير لازم براى تقويت و افزايش عمليات ناتو به توافق رسيديم . ما بار ديگر ضمن تاييد ارزش روابط بين اروپا و آمريکا، تصديق مىکنيم که ناتو مبنا و شالوده دفاع جمعى ما و مجمع
مشورتى بين اروپا و آمريکاى شمالى براى دفاع از ارزش هاى امنيتى و مشترک است . ما تروريسم و انگيزه هاى آن را بشدت محکوم مىکنيم و تا زمانى که لازم باشد، با آن خواهيم جنگيد.
۲ - مشارکت در برقرارى صلح ، ثبات و مردمسالارى در افغانستان در چارچوبمقررات سازمان ملل و در قالب نيروى بين المللى کمک به برقرارى امنيت تحت امر ناتو (ايساف )، همچنان از اولويت هاى اصلى سازمان پيمان آتلانتيک شمالى است .

ما از پيشرفت هاى حاصله در زمينه اجراى تصميم اين سازمان براى افزايش حضور نيروهاى ايساف در غرب افغانستان و نيز استقرار نيروهاى بيشتر به منظور حمايت از دولت افغانستان در مواجهه با چالش هاى مربوط به برگزارى انتخابات مجلس اين کشور در بهار سال آينده قدردانى مىکنيم . ما تصميم داريم که همانند انتخابات رياست جمهورى افغانستان ، نيروهاى بيشترى براى
حمايت از انتخابات مجلس اين کشور تهيه و تدارک ببينيم .

مشارکت ما که در چارچوب اختيارات ايساف و همکارى با ساير سازمان هاى بين المللى و عمليات
آزادى جاويدان صورت مىگيرد، براى کمک به دولت افغانستان در زمينه افزايش امنيت مردم افغانستان و مقابله با چالش هاى ناشى از قاچاق مواد مخدر، شورشيان و خلع سلاح همه نيروهاى شبه نظامى محلى و تشويق اين دولت به ادامه بازسازى و وفاق ملى ضرورى است . ما براى ادامه اين مشارکت پس از روند فعلى که ناشى از تصميات اتخاذ شده در نشست بن (آلمان ) است ، آماده ايم .
۳ - کوزوو وارد يک مرحله حياتى در روند تحول خود شده است . ما از همه گروه هاى کوزوو مىخواهيم تا در تشکيلات سرزمين خود مشارکت کنند و سهمى را در ساخت يک آينده بهتر به عهده بگيرند. کوزوو، بويژه تشکيلات موقت دولت خودگردان بايد اقدامات منسجم و هماهنگى را براى تامين معيارهايى که ناتو تعيين کرده ، انجام دهد و اين اقدامات سال آينده بررسى خواهد شد.
با توجه به تزلزل اوضاع امنيتى، ما توافق کرديم که نيروهاى چند مليتى حافظ صلح تحت امر ناتو در کوزوو (کيفور) تا زمان دستيابى به شرايط امنيتى و سياسى بهبود يافته اى که اجازه تغيير را بدهد، همچنان توانايىها و ظرفيت هاى عملياتى خود را حفظ کند. نيروى قوى " کيفور" به مشارکت خود براى ايجاد يک کوزووى امن و باثبات بر مبناى قطعنامه ۱۲۴۴ شوراى امنيت
سازمان ملل ادامه مىدهد. ما همچنين به همکارى نزديک و تنگاتنگ با ساير نهادهاى بين المللى از جمله يونميک ، او اس سىاى و اتحاديه اروپا ادامه مىدهيم . ما توافق کرديم که ناتو نه تنها به لحاظ عملياتى بلکه به لحاظ
سياسى نيز بايد در منطقه مشارکت کند.
۴ - همانگونه که در استانبول توافق کرديم ما در حمايت از مردم عراق متفق القول هستيم و در تامين امنيت و تهيه تدارکات برگزارى انتخابات اين کشور در ژانويه ۲۰۰۵ با دولت موقت عراق همکارى کامل مىکنيم . ما طبق قطعنامه ۱۵۴۶ شوراى امنيت سازمان ملل و بنا به درخواست دولت موقت عراق ازطريق آموزش و کمک به تجهيز نيروهاى امنيتى عراق به دولت موقت اين کشور کمک مىکنيم ، بگونه اى که عراق بتواند مسووليت کامل تامين امنيت کشور خود را در اسرع وقت به عهده گيرد. ماموريت ما مجزا و در عين حال مکمل ساير اقدامات بين المللى است . ما آموزش نيروهاى عراقى را در داخل و خارج از اين کشور آغاز کرديم و امروز هم بر افزايش اين کمک ها توافق کرديم . اين افزايش حمايت شامل کمک به دولت از طريق تاسيس مرکز آموزش در نزديکى بغداد و هماهنگى پيشنهادهاى مربوط به تجهيز نيروها از سوى کشورهاى عضو ناتو و ساير کشورها در پاسخ به تقاضاهاى عراق است . ما به حمايت از لهستان در فرماندهى و هدايت نيروهاى چند مليتى در جنوب عراق ادامه مىدهيم .
۵ - تعهد ناتو به بوسنى و هرزگوين همچنان پايدار است . نيروى " اسفور"ما در اين کشور، به عنوان اولين عمليات پاسدارى از صلح اين سازمان ، اکنون به نتيجه موفقيت آميزى رسيده است . پذيرش ايفاى نقش برقرارکننده صلح اتحاديه اروپا برمبناى توافقنامه هاى برلين ، نقطه عطف در روابط رو به بهبود ناتو و اتحاديه اروپا است . مقر ناتو در سارايوو در حال ارايه توصيه هايى در زمينه اصلاحات دفاعى و نيز عهده دار شدن وظايف حمايت و پشتيبانى عملياتى طبق رئوس مطرح شده قبلى اتحاديه اروپا است .
۶ - ما بار ديگر حمايت از تماميت و حاکميت ارضى همه کشورهاى بالکان غربى را تاييد مىکنيم و همچنان به ايجاد يک منطقه آرام ، باثبات و مردمسالار و هماهنگ با ساختارها و تشکيلات اروپا - آتلانتيک متعهد هستيم . اين کشورها بايد به همکارى با ساير کشورهاى منطقه ادامه و حسن همجوارى رااشاعه دهند و راه هاى قابل قبولى را براى مسايل مهم و باقيمانده ارايه دهند و در اين موارد به توافق برسند. اين کشورها بايد روند اصلاحات را بپذيرند و مردمسالارى چند قوميتى و پايدار برقرار کنند، با جرايم سازماندهى شده و فساد مبارزه کنند و بطور قاطع و جدى حکومت قانون برپا کنند. آنها همچنين طبق قطعنامه هاى۱۵۰۳ و۱۵۳۴ شوراى امنيت سازمان ملل بايد با دادگاه بين المللى کيفرى براى رسيدگى به امور يوگسلاوى سابق از جمله محاکمه همه کسانى که اين دادگاه از آنها نام برده بويژه رادوان کاراجيچ ، راتکو ملاديچ و آنت گوتووينا همکارى کامل کنند. ما از ارزيابى اخير بازرس دادگاه بين المللى کيفرى در زمينه همکارى اين کشورها بشدت نگران شديم .
۷ - ما از بوسنى و هرزگوين و صربستان و مونته نگرو مىخواهيم که اقدامات بيشترى را براى تامين و برآوردن شرايط عضويت در مشارکت براى صلح (پى اف پى) انجام دهند. ما معتقديم همانگونه که در نشست استانبول يادآورى شد، تحولات امنيتى و اصلاحاتى در زمينه تشکيلات اجراى قانون در بوسنى و هرزگوين ضرورى و الزامى است . هر چند بوسنى و هرزگوين و صربستان
سو مونته نگرو پس از نشست استانبول به پيشرفت هايى در زمينه اصلاحات دفاعى دست يافتند اما هيچ يک از اين کشورها بطور کامل به تعهدات بين المللى مربوط به همکارى کامل با دادگاه بين المللى کيفرى در امور يوگسلاوى سابق
عمل نکردند. ما در نگرانىهاى نماينده عالى اين سازمان در بوسنى و هرزگوين در خصوص ادامه کوتاهىهاى اين کشورها بويژه صربستان در عمل به تعهدات خود طبق معاهدات ديتون - پاريس سهيم هستيم . ما همچنان براى پيگيرى گفت وگوهاى
سياسى با اين کشورها در همه زمينه ها و وارد کردن آنها به فعاليت هاى پى اف پى آماده ايم و تقاضاى عضويت آنها در پى اف پى ، پس از تامين و رعايت اين شرايط از سوى آنها، بررسى خواهد شد.
۸ - ما از پيشرفت هاى حاصله در آلبانى، کرواسى و جمهورى سابق يوگسلاوى مقدونيه در اجراى برنامه هاى ملى سالانه طبق
برنامه کارى عضويت قدردانى مىکنيم و آنها را به ادامه و پيگيرى اصلاحات مورد نياز براى عضويت در ناتو
تشويق مىکنيم .
۹ - ما از کشورهاى عضو ناتو براى مشارکت مداوم در عمليات مان تشکر مىکنيم . از واکنش بسيارى از اعضاى اين سازمان نسبت به فرصت هاى جديد همکارى با ناتو که در نشست استانبول پيشنهاد شد، قدردانى مىکينم . ما از انتخاب يک نماينده ويژه براى آسياى ميانه و قفقاز و پيشرفت هاى حاصله در زمينه انتخاب دفاتر رابط ناتو در اين مناطق تقدير مىکنيم . ما خواستار تقويت بيشتر همکارى اروپا - آتلانتيک هستيم و به اولين نشست مجمع امنيتى اىاى پى سى در سوئد در مه ۲۰۰۵ به عنوان گام جديد و مهم در همکارى خوشبين هستيم .
۱۰ - ما مصمم هستيم تا در چارچوب شوراى ناتو - روسيه ، مذاکرات سياسى و اقدامات عملىتر متمرکز بر همکارى ناتو - روسيه انجام دهيم . ما از عضويت اوليه روسيه در توافقنامه اعتبار نيروها حمايت مىکنيم و از توافقنامه مربوط به برنامه کارى شوراى ناتو - روسيه در زمينه مبارزه با تروريسم و حمايت روسيه از عمليات تلاش فعال، عمليات دريايى ناتو در مديترانه به منظور کمک به عمليات انهدام اقدامات تروريستى، تقدير مىکنيم .
۱۱ - ما بار ديگر تعهد خود را نسبت به معاهده سى اف ئى ( معاهده نيروهاى متعارف در اروپا) به عنوان شالوده و سنگ بناى امنيت اروپا و ورود اوليه به "معاهده اداپتد" که امکان عضويت گروه ها و احزاب دولتى جديد را فراهم مىکند، اعلام مىکنيم . يادآور مىشويم که حفظ تعهدات نشست استانبول به جمهورى گرجستان و مولداوى شرايط حرکت به سمت تاييد و امضاى
معاهده اداپتد سى اف ئى را براى متحدان و ساير احزاب دولتى فراهم خواهد کرد. با توجه به نبود پيشرفتى در زمينه خروج نيروهاى نظامى روسيه از مولداوى در سال۲۰۰۴ ، تشديد و افزايش اقدامات براى تکميل خروج نيروها در اسرع وقت ضرورى است .

ما خواستار ازسرگيرى مذاکرات جامع و اساسى بين گرجستان و روسيه براى حل و فصل مسايل باقى مانده مربوط به بيانيه مشترک آنها در نوامبر۱۹۹۹ دراستانبول هستيم .
۱۲ - همانگونه که در نشست استانبول تاکيد شد بر اهميت ويژه روابط بين ناتو و اوکراين تاکيد مىکنيم و از نزديک تحولات اين کشور را دنبال مىکنيم .
ما از همه گروه ها مىخواهيم تا هر چه سريعتر اصلاح قانون انتخابات را که درتاريخ ۸ دسامبر به امضاى رييس جمهورى اين کشور رسيد، اجرا کنند و اطمينان دهند که دور دوم انتخابات رياست جمهورى اين کشور در تاريخ ۲۶ دسامبر آزاد و سالم برگزار خواهد شد و نتيجه آن بيانگر خواست مردم اوکراين خواهد بود.
ما از استقلال، حاکميت و تماميت ارضى اوکراين حمايت مىکنيم و از همه گروه هاى اين کشور مىخواهيم تا از خشونت پرهيز و مردمسالارى را ترويج کنند.مقامات اوکراين در اين خصوص مسووليت ويژه اى به عهده دارند.
۱۳ - روز چهارشنبه ما دهمين سالگرد گفت وگوى مديترانه را جشن گرفتيم و براى اولين بار نشستى را با شرکاى مديترانه اىمان در سطح وزيران برگزار کرديم . ما با مشاوره هاى سياسى و همکارى عملى از اهداف و منافع آنها در ايجاد مشارکت گسترده تر و عالىتر و نيز حمايت آنها از عمليات تلاش فعال تقدير مىکينم .
۱۴ - ما از تمايل روزافزون تعدادى از کشورهاى شوراى همکارى خليج (فارس ) در طرح همکارى استانبول قدردانى مىکنيم . ما به برقرارى روابط با اين کشورها و توسعه و اجراى برنامه هاى کارى آنان خوشبين هستيم .
۱۵ - حمايت از پارلمان هاى کشورهاى عضو براى اجراى دستور کار اين سازمان ضرورى است . ما برگزارى نشست مشترک مجمع پارلمانى ناتو در جلسه عمومى و شوراى آتلانتيک شمالى در نشست دائمى در ونيز در ماه نوامبر را تحسين مىکنيم .
۱۶ - سران ناتو در نشست استانبول، برنامه جامع انتقال را مطرح کردند.

ما از تلاش ها و اقداماتى که در اين راستا صورت مىگيرد و همچنين از پذيرش دولت بلژيک براى هدايت ساختار جديد مقر ناتو که مکان مناسبى براى فعاليت هاى آتى اين سازمان فراهم مىکند، تشکر مىکنيم.