زندگی

بو د و رفت  

دوکتور عزیزالرحمن دستیار

 

یک دوروزی عهد"گورگان" بودورفت

غزنه را محمود ســــــلطان بود ورفت

در بهاری صبحدم شــــبنم گریســـــت

یک دوروزی غنچه خــندان بودورفت

ســـــــــــــینه ء مجنون آرامش گرفت

وانکه لیلاشــــــــاه خوبان بودورفت

مثل مجنون هســـــــت عاشق ها هزار

لیک اورا شــــور و افغان بود ورفت

گرنبودی وصف فردوســــــــــی ورا

رستم گمنام ســـــــــــیستان بودورفت

تیغ ها بـــــــر گـــــردن مردان شده

هر زمین را شــاه مردان بود ورفت

داغ ما از داغ یعقوب کم نیســـــــت

نورچشـــــــم ما به زندان بودورفت

لیک ما حـــــــرفی نیاوردیم به لب

ســــینهءما نیزسوزان بو د و رفت

ناله ها بودســـــــــت زیر وبم ولی

شادی وغم جمله یکسان بود ورفت

دردوغم دارند ســــــــروکاری بدل

وآن خوشی هم روزی مهمان بودورفت

دل بدشــــــــــت صد جفا منزل کشید

گـــــربه پا خــارش مغیلان بودورفت

هرکه بودســـــــــت قهرمان سرنوشت

هرکه را چهارروزه دوران بود ورفت

درمــیان آتــش وخون و فــــــــــریب

همچوسنگ وسیل وطوفان بود ورفت

 

2004