زندگی

 

 

 

 

چه بوديم؟


جنین در 2 ماهگی. برای دیدن تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدبه این تصویرکه در اندازه واقعی است به دقت نگاه کنید (برای دیدن جزئیات روی آن کلیک کنید). جنین در2 ماهگی تنها 2 سانتی متر طول و یک گرم وزن دارد! و در عین حال تمامی اعضای یک بدن کامل را در اندازه فوق العاده کوچک داراست! کلیه ها(گرده ها)شروع به فعالیت کرده اند و کبد(جگر) در حال تولید گلبولهای قرمز است. انگشتان دست و پا بوضوح شکل گرفته اند و در ظرف تنها چند روز اثر انگشت روی پوست نیز ظاهر خواهد شد.همه اینها در دو سانتی متر و بوزن تنها یک گرم! از این مرحله بمدت 7 ماه عمدتاً فقط صرف بزرگ شدن اندازه اعضاء بوسیله تولید سلولهای بیشتر خواهد شد. گاهی اوقات بد نیست بیاد بیاوریم چه بودیم. شاید سر عقل بیائیم و کمتر به خود مغرور باشیم. بلکه بر عکس. تنها همین تصویر باید احترام و تواضع ما را نسبت به دانش موجود در خلقت که توانسته اینگونه شگفتی بیافریند افزایش دهد. بیشتر در اینباره خواهم نوشت.