زندگی

پم اوتول
تحليلگر منطقه ای بی بی سی
 

نگرانی فعالان حقوق بشر از وضعيت بازداشتگاهها در افغانستان

سازمان موسوم به "نخست: حقوق بشر" که پيشتر با عنوان کميته حقوقدانان برای حقوق بشر فعاليت می کرد از ارتش آمريکا خواسته است به سازمان صليب سرخ جهانی امکان دهد که از همه بازداشتگاههايی که در افغانستان دارد بازديد به عمل بياورد.

 

در اين گزارش نوشته شده که هفت سرباز ديگر افغان نيز همراه با جمال ناصر، هفده روز در بازداشت آمريکاييها بوده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

ارتش آمريکا دستور بررسی موضوع را صادر کرده است.

هيأتی از سازمان "نخست حقوق بشر" اخيراً به افغانستان سفر کرده و به بررسی در مورد نحوه رفتار نظاميان آمريکايی با بازداشتيهايشان پرداخته است.

اعضای اين هيأت می گويند با افراد زيادی گفتگو کرده اند که همگی از شکنجه خود در بازداشتگاههای ارتش آمريکا خبر داده اند.

پريتی پاتل، يکی از اعضای هيأت می گويد در افغانستان با مردی سخن گفته است که می گويد هنگامی که در بازداشت آمريکاييها بوده سرش را با کيسه ای پوشانده اند تا نتواند بشنود يا ببيند و به دستهايش دستبند زده و سپس مجبورش کرده اند در هر دستش چوبی به وزن هفت کيلو را نگه دارد، اگر چوب از دستش می افتاده او را کتک می زده و مجبور می کرده اند چوب را دوباره در دستش بگيرد.

مرد ديگری نيز به او گفته که بر اثر ضرب و شتم در بازداشت آمريکاييها پرده گوشش پاره شده است.

ارتش آمريکا می گويد که بازداشت شدگان را بيش از چهار پنج روز در بازداشتگاهها نگه نمی دارد و سريع آنها را به پايگاههای خود در قندهار يا بگرام انتقال می دهد اما فرستادگان سازمان "نخست: حقوق بشر" می گويند با افرادی صحبت کرده اند که يک تا دو ماه در بازداشتگاههای ارتش آمريکا سپری کرده اند. آنها می گويند مشخص نيست در مجموع چند نفر در بازداشتگاههای آمريکاييها نگهداری می شوند.

ارتش آمريکا به اين سازمان اعلام کرده است که تنها در پايگاههای قندهار و بگرام بيش از سيصد نفر را در بازداشت خود دارد.

پريتی پاتل می گويد تعداد بازداشتگاههای ارتش آمريکا در افغانستان، آن گونه که خود آمريکاييها می گويند؛ بيست تاست اما آنان حاضر نيستند نام و محل اين بازداشتگاهها را افشا کنند.