زندگی

انسان فراتر از سرنوشت

( دکتر ارنستو چه گوارا - چگوارا )

چه گوارا، پزشك آرژانتيني؛ مبارز بين المللي، در سال 1954 در مكزيك به كاسترو ملحق شد؛ رهبر انقلاب 59 - 1956 كوبا؛ در 1965 كوبا را براي تشكيل يك نيروي چريكي در بوليوي ترك كرد. همانجا با نيروي 17 نفري اش توسط 1300 سرباز محاصره و - تقريبا در چنين روزي - در اكتبر 1967 كشته شد. تئوري تقدم نبرد نظامي، به طور خاص  « مركز چريكي » را توسعه داد. در اواخر عمر عليه اتحاد شوروي بحث مي‌كرد و مدعي بود كه نيمكره شمالي، هم اتحاد شوروي و هم آمريكا، نيمكره جنوبي جهان را استثمار مي كنند. به شدت طرفدار انقلاب ويتنام بود و رفقايش در آمريكاي جنوبي را بر مي انگيخت تا « ويتنام هاي بسيار » خلق كنند .

مايکل لووی

... « چه گوارا» تنها يک جنگجوی قهرمان نبود. او همچنين يک متفکر انقلابی، پيشرو طرحی سياسی و اخلاقی بود که به خاطر آن نيز مبارزه کرد و جان سپرد . فلسفه ای که به ايمان ايدئولوژيک او يکپارچگی، رنگ و بو و گرما می بخشيد، انسانگرايی اساسا انقلابی است (1). از نظر « چه»، کمونيست حقيقی و انقلابی واقعی، کسی است که به مسايل بزرگتر جامعه انسانی، به عنوان مساله شخصی خود می نگرد، کسی که " همواره با کشته شدن انسانی در هر کجای جهان درد عميقی احساس می کند و هربار که پرچم آزادی در هر کجای گيتی به اهتزار در می آيد، سرشار از شادی و سرور ميگردد". انترناسيوناليسم او علاوه برآنکه امری بود قاطع ، ايمانی بود غير مذهبی، بستری معنوی و روشی بود برای زيستن، خود اصيل ترين، پاک ترين ، سلحشور ترين و مشخص ترين بيان انسانگرايی انقلابی نيز بود.

« چه» اغلب اوقات نقل قولی از گفته های حک شده مارتی را مبنی بر " معنای شرف انسانی" بيان می کرد. « مارتی » ميگفت " همه انسانهای واقعی" وقتی به صورت انسان ديگری سيلی خورده می شود، بايد سوزش اين سيلی را احساس کنند. مبارزه برای دستيابی به چنين شرفی، نيروی محرکه تمامی فعاليتهای او بود، از آوردگاه « سنتاکلارا » گرفته تا نبرد نهايی و نوميدانه اش در کوههای بوليوی. ای بسا اين طرز تلقی او از رمان « دن کيشوت» ريشه گرفته باشد، زمانی که چه گوارا آنرا بر فراز « سييراماتسرا» خواند و در کلاسهای ادبيات خود، در بين دهقانان تازه به مبارزه پيوسته، تدريس کرد و در آخرين نامه برای خانواده اش به طنز، خود را با آن هم ذات می پندارد با اين وجود نيز او از مارکسيسم منحرف نشد. زيرا مگر اين مارکس نبود که گفت:" پرولتاريا به شرفش بيشتر نياز دارد تا به نان"..


انسان گرايي چه گوارا بدون ترديد مارکسيستی بود اما از نوع مارکسيزم ارتدکس نبود، همين او را از دگم هايی که در آثار و جزوات شوروی و يا تفاسير استراکچراليست ( ساختارگر) و ضد انسان گرايی که در اروپا و آمريکا لاتين در اواسط دهه 60 پديدار شدند جدا می کند. اگرچه چه گوارا علاقه فراوانی به مارکس جوان در کتاب نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844 نشان می دهد، اين بدان سبب است که آن اثر مشخصا مطرح می کند که " انسان موجودی منفرد است در حاليکه مسايل رهايی او به انسان اجتماعی تعلق دارد"، و بدين ترتيب بر مهم بودن مبارزه خودآگاه انسان عليه از خودبيگانگی تاکيد می کند، " بدون يک چنين خودآگاهی از هستی اجتماعی انسان، دست يافتن به کمونيسم امکان ناپذير است". چه گوارا با چنين حساسيتی اين تلقی انسان گرايانه را در کتاب کاپيتال نيز رديابی می کند:" عظمت اين دستاورد شگفت آور هوش انسانی به اندازه ای است که اغلب از ماهيت عميقا انسان گرايانه اين علاقه ( به معنای وسيع کلمه) غافل می مانيم. مکانيسم مناسبات توليد- و آشکارترين نتيجه آن يعنی مبارزه طبقاتی تا حدودی اين حقيقت را که اين انسان است که تاريخ را سرشار از انسان ميکند، پنهان می سازد" (2).

ارنستو چه گوارا دشمن سرسخت سرمايه داری و امپرياليسم بود که رويای جهانی از عدالت و آزادی را در سر داشت، جهانی که در آن انسان ديگر به ديگر انسانها نمی پردازد. انسان اين جامعه جديد که «چه» آنرا "انسان نوين" يا " انسان قرن بيست و يکم" می ناميد، فردی خواهد بود که پس از گسستن زنجيرهايی از خودبيگانگی، دربند همبستگی واقعی و عينی با همسايه خويش و برادری جهانی قرار خواهد گرفت (3). اين دنيای نوين بايستی جهانی سوسياليستی باشد. جمله معروف «چه» در نامه به سه قاره ( به سال 1967) مبنی بر " هيچ آلترناتيو ديگری باقی نمانده، يا يک انقلاب سوسياليستی و يا کپی ريشخند آميز آن" شايان ذکر است.

اگرچه، چه گوارا تئوری کاملی از نقش دمکراسی در مرحله انتقالی سوسياليستی تدوين نکرده که شايد اين بزرگترين نقيصه کار او باشد، اما او درک توتاليتاريستی و ديکتاتور مابانه را، که بيشترين لطمات را به اعتقادات سوسياليستی در اين قرن وارد آورده، رد نمود (4). در پاسخ به آن مدعيان که توده ها را نيازمند آموزش از طريق بالا می دانستند مارکس اين دگم اشتباه را صريحا در کتاب « تزهای درباره فوئر باخ» ، با مطرح کردن اين سوال که " در اين صورت چه کسی به آموزگار آموزش می دهد؟" ، رد کرد. چه گوارا در اين باره در نطق سال 1960 خود گفت:" گام اول آموزش توده ها آشنا کردن آنان با انقلاب است. هرگز وانمود نکنيد که تنها با آموزش می توانيد به آنان در کسب حقوقشان در حکومتی سر تا پا ديکتاتوری کمک نماييد. قبل و پيش از هر چيز به آنان کسب حقوقشان را بياموزيد، زيرا آنان به موازات کسب پيروزی هايی برای شرکت در حکومت آنچه را که به آنان آموزش داده شده، فرا خواهند گرفت و فراتر از آن، به زودی بدون تلاشی عظيم به آموزگارانی برتر تبديل خواهند شد". به عبارت ديگر، تنها روش آموزشی که رهايی بخش است آن است که توده ها را از طريق عمل انقلابی شان قادر به آموزش نمايد، يا همانگونه که مارکس آنرا در ايدئولوژی آلمانی بيان داشت:" در جريان فعاليت انقلابی است که تغيير فردی با تغيير شرايط متقارن ميگردد"(5).

گرچه ايده های چه گوارا درباره سوسياليسم و دمکراسی در مقطع مرگش هنوز متغير بودند، اما موضع گيری انتقادی رشد يابنده ای عليه جانشينان استالين و « سوسياليسم واقعا موجود» آنان در نوشته ها و سخنرانيهای او به چشم می خورد.

او در سخنرانی معروف به « نطق در الجزاير» در سال 1965، از آن کشورهايی که خود را سوسياليست می خواندند خواست تا به همدستی ضمنی خويش با کشورهای استثمارگر غرب که به حفظ روابط تجاری نابرابر با خلقهايی که بر عليه امپرياليسم به جنگ برخاسته ادامه می دهند، پايان بخشند. از نظر چه گوارا، " سوسياليزم بدون تغيير در آگاهی که منجر به تمايلی برادرانه تر نسبت به انسانيت، هم در سطح فردی در ميان مللی که سوسياليسم در آنها بر قرار می باشد و هم در عرصه جهانی با همه آن مللی که مورد ستم امپرياليستی قرار دارند، نمی تواند وجود داشته باشد"(6) .

او در مقاله اش به نام « سوسياليسم و انسان در کوبا» در مارس 1965، مدلهای سوسياليستی حاکم در کشورهای اروپايی شرقی را مورد بحث و مداقه قرار داد و هموار از موضعی انقلابی و انسانگرايانه، اين تصور را که سرمايه داری را با تکيه بر بتهای آن می توان شکست داد رد ميکرد. " به دنبال بودن بنای دن کيشوت وار سوسياليسم به واسطه ابزار پوسيده به ارث رسيده از سرمايه داری همچون، کالا به مثابه هسته مرکزی اقتصاد، سودآوری و منافع مادی فردی به عنوان عامل محرکه و غيره – سرانجامی جز بن بست ندارد... برای آفريدن جامعه کمونيستی ، همزمان با تقويت بنيانهای مادی جامعه، می بايستی انسانی نوين را خلق نماييم" (7).

يکی از بزرگترين خطرات ذاتی مدل شوروی ، اغماض نسبت به نابرابری های اجتماعی و ظهور اقشار ممتاز تکنوکرات و بوروکرات است. تحت حاکميت چنين سيستمی از امتيازات اجتماعی، " اين مديران هستند که مداوما دستمزد بيشتری دريافت می کنند. نگاهی گذرا به برنامه اخير جمهوری دمکراتيک آلمان و ميزان دريافتی مديران، نقش مهمی را که به آنها داده شده نشان می دهد" (8).

« خوزه کارلويس مارياتيکه» گفت، سوسياليسم در آمريکا نه می تواند کليشه ای باشد و نه تقليدی، بلکه آفرينشی است قهرمانانه. اين دقيقا آن چيزی است که چه گوارا با رد کردن کپی برداری از مدل وارادتی کشورهای سوسياليستی واقعا موجود در صدد انجام آن بود. در عوض او به دنبال يافتن راههای جديد برای رسيدن به سوسياليسم بود، راههای که راديکالتر، مساوات طلبانه تر و برادرانه تر، بيشتر انسانی و بيشتر منطبق با اصول کمونيستی باشند.

هشتم اکتبر 1957 روزی است که در مارش هزار ساله انسان ستمديده به سوی رهايی خويش، تا ابد جاودان خواهد ماند. گلوله ها شايد چريک راه آزادی را از پای در آورند، اما انديشه او را هرگز. اين ايده آل ها به حيات خود ادامه داده و در افکار آن نسلهايی که مبارزه را از سر ميگيرند، ريشه خواهند يافت. اين همان چيزی است که آن قاتلان پست فطرت روزا لوگرامبورگ، لئون تروتسکی، اميليانو زاپاتا و چه گوارا در عجز خويش دريافتند.

پس از اضمحلال به اصطلاح سوسياليسم واقعا موجود، به طور فاحشی بر خلاف آن جامعه ای که چه گوارا به آن می انديشيد و برای آن مبارزه می کرد، ايمان نئوليبرال و پرستش بی حد و حصر آن از پول جلوه ای بارز يافته است. با وصف اين، برای همه آنان که نظريه به اصطلاح هگلی « پايان تاريخ» و به همراه آن باور اوليه به ماهيت اوليه جاودانه استثمار سرمايه داری را نمی پذيرند و نيز برای همه آنها که حذف توده های ملل تحت ستم از صحنه حاکميت بين المللی بواسطه نظم نوين جهانی امپرياليستی و جنايات فجيع به بار آمده توسط اين سيستم را محکوم می نمايند، بينش انقلابی انسان گرايانه چه گوارا همچون دريچه ای گشوده به آينده ای متفاوت باقی و پايدار می ماند.

برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو

ترجمه : س

پاورقی:

1. من در کتابم به نام انديشه چه گوارا ، چاپ مکزيک در سال 1971، تلاش کردم ايده های فلسفی چه گوارا را تشريح نمايم.

2 . - Sobre el Sistema Presupuostatio de Financiamicnto سال 1964 ، مجموعه آثار ، جلد دوم، صفحه 252.

3- اگرچه او در آثارش از زبان سنتی برای اشاره به انسان استفاده می کند، اما اين بدان معنا نيست که برای پدر سالاری احترام و ارزش قائل بود. او در سخنرانی اش در ماه مارس 1963، يعنی سالها پيش از آنکه اين موضوع به مساله ای داغ تبديل شود، تبعيض عليه زنان را، که در کوبا بر آن پافشاری می شد، تقبيح کرد. " معنای اين چيست؟ به سادگی يعنی اينکه تا مساله زنان کاملا حل نشده باشد، گذشته هنوز بر شانه های ما سنگينی می کند". مجموعه آثار، جلد يک، صفحه 108. همچنين در اين باره رجوع شود به کتاب لوئيس ويتال به نام Che Uma Pasiont Hatinoamorica ، بوينوس آيريس، سال 1978 صفحات 64 تا 68.

4. فرنادو مارتينز مرويا، درست می گويد که " آنچه که در انديشه های « چه » ناتمام مانده... نکته مثبتی در آن می باشد. متفکر بزرگ هنوز به حيات خود ادامه می دهد، او مشکلات را و آلترناتيو ها را مطرح می کند، راهها را نشان می دهد و از برادران و خواهرانش مطالعه کردن، فکر کردن و آميختگی تئوری و عمل را می خواهد. وقتی کسی واقعا ايده های او را بپذيرد، امکانی برای تبديل آنها به خوراک فکری تماشاچيان، يا کتابی مرجع برای عبارات هوشمندانه و يا تبديل آنها به دگم وجود ندارند". هاوانا، سال 1989 جلد دوم صفحه 30.
نام کتاب مارتينز
Che, de Socialismo Yel Comunismo

5. مجموعه آثار آثار ارنستو چه گوارا، جلد دوم صفحه 87.
6. مجموعه آثار ارنستو چه گوارا ، جلد دوم صفحه 574.

7- مجموعه آثار ارنستو چه گوارا، جلد دوم صفحات 371 و 372. همچنين رجوع شود به مصاحبه مشهور او با خبرنگار فرانسوی به نام ژان دانيل در ژوئيه 1963. " علاقه ای به سوسياليسم اقتصادی بدون پرنسيپ های کمونيستی ندارم. ما بر عليه تهيدستی مبارزه می کنيم اما در عين حال بر عيله از خودبيگانگی نيز... اگر کمونيسم به نقش آگاهی توجهی سطحی داشته باشد، آنگاه شايد بخوبی بتواند سيستمی برای توزيع مجدد ثروت بوده، اما به سختی می تواند اخلاقی انقلابی باشد".

8. E. Che Guevara, “he plan et les homes, Oeuvrlo Vol vi, Paris, Maspero, 1972, P 90.